Grundejerforeningen Orøgaard
                           Driftregnskab for året 2008
Indtægter Udgifter
Kontingenter 79.900,00 Kontorhold 4.891,17
Indskud 200,00 Møder 3.629,04
Renter 2.106,70 Generalforsamling 1.892,00
Telefonmedlemmer 4.600,00
Forsikringer 1.181,75
Skat 1.087,34
Materialer vej 12.556,25
Arbejdsløn vej 13.562,50 26.118,75
Naturfredningsforening 570,00
Strandareal 11.601,09
Bålplads 1.040,82
Venstrebladet 2.131,00
Revision, gaver & diverse 1.216,50
Arbejdsweekend 2.105,00
Hensat til Jubilæumsfest 16.683,46
hensat til Orøgårdsvej 3.458,78
82.206,70 82.206,70
                                  Status pr. 31.12.2008
Aktiver Passiver
Amagerbanken 156.255,02 Formue 31/12 2008 86.936,72
Girobank 6.242,57 Hensat advokat 3.000,00
Kasse 47,50 forbrug 2008 -1.875,00 1.125,00
Tilgode konting. 1.550,00 Medlemsfond 1.1.08 6.264,35
forbrug 2008 -2.947,81
Hensat ifl.g drift 16.683,46 20.000,00
Orøgaardsvej 1.1.08 48.019,55
Hensat ifl.g drift 3.458,78 51.478,33
Skyldig veje 2.812,50
        Mellemregning vandværk   1.742,54
164.095,09 164.095,09
Orø, den       /    2009
     Britta Aagaard
                            kasserer
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret, samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
     
Orø, den       /    2009           Vagn Krog       Hugo Nørby
             revisor            revisor