Grundejerforeningen Orøgaard
                           Driftregnskab for året 2007
Indtægter Udgifter
Kontingenter 77.575,00 Kontorhold 1.024,63
Indskud 600,00 Møder 2.588,43
Renter 1.890,19 Generalforsamling 3.993,67
Telefonmedlemmer 4.800,00
Forsikringer 1.151,50
Skat 1.152,20
Materialer vej 10.111,35
Arbejdsløn vej 14.906,25 25.017,60
Naturfredningsforening 570,00
Strandareal 4.960,63
Bålplads 2.337,45
rep. skurvogn 7.468,24
Venstrebladet 1.846,75
Revision, gaver & diverse 924,00
Matrialer Pulverslukkere-værktøj 1.901,49
        hensat til Orøgårdsvej   20.328,60
80.065,19 80.065,19
                                  Status pr. 31.12.2007
Aktiver Passiver
Amagerbanken 138.131,75 Formue 31/12 2007 86.936,72
Girobank 5.217,24 Hensættelse til:
Kasse 1.523,95 Advokat 3.000,00
Medlemsfond 1.1.07 6.774,00
forbrug 2007 -509,65 6.264,35
mole og veje 1.100,00
forbrug 2007 -1.100,00 0,00
Orøgaardsvej 1.1.07 35.528,45
Hensat ifl.g drift 20.328,60
forbrug 2007 -7.837,50 48.019,55
        Mellemregning vandværk   652,32
144.872,94 144.872,94
Orø, den       /    2008
     Britta Aagaard
                            kasserer
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret, samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
     
Orø, den       /    2008        Hanne Skov       Hugo Nørby
             revisor            revisor