Grundejerforeningen Orøgaard
                           Driftregnskab for året 2006
Indtægter Udgifter
Kontingenter 77.550,00 Kontorhold 2.877,13
Indskud 200,00 Møder 1.190,85
Renter 1.518,16 Generalforsamling 2.639,00
Telefon 59470060 55,40 Telefon 59470060 864,00
Telefon/honorar kassereren 1.300,00
Forsikringer 1.127,50
Skat 1.251,47
Materialer vej 12.860,49
Arbejdsløn vej 6.093,75 18.954,24
Naturfredningsforening 550,00
Strandareal 4.116,86
Bålplads 4.487,65
rep. skurvogn 7.540,50
Orø Turistgruppe 400,00
Presseklip 495,00
Revision, gaver & diverse 547,35
        hensat til Orøgårdsvej   20.000,00
79.323,56 68.341,55
              10.982,01
79.323,56   79.323,56
                                  Status pr. 31.12.2006
Aktiver Passiver
Amagerbanken 132.128,72 Formue 1/1 2006 75.954,71
Girobank 3.202,47 Overskud iflg. drift 10.982,01 86.936,72
Kasse 2.895,40 Formue i alt 31/12 2006 86.936,72
Hensættelse til:
Advokat & bestyrelse 3.000,00
Medlemsfond 1.1.06 10.448,00
forbrug 2006 -3.674,00 6.774,00
mole og veje 1.100,00
Orøgaardsvej 1.1.06 15.528,45
Hensat ifl.g drift 20.000,00 35.528,45
        Diverse kreditorer   4.887,42
138.226,59 138.226,59
Orø, den       /    2007
     Britta Aagaard
                            kasserer
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret, samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
     
Orø, den       /    2007        Hanne Skov       Hugo Nørby
             revisor            revisor