Størstedelen af Orøgaards bestyrelse var til stede ved kommunens informationsmøde om kloakering i Orøhallen tirsdag den 15. marts 2016. Hermed følger et uofficielt og uforpligtende resumé fra mødet, udarbejdet af Lars (og Birgit) fra bestyrelsen:

 

Mødeledere: Anne-Luise Skovmand fra Fors og Jacob fra COWI

 

Fors’ power point-præsentation fra mødet lægges snarest på www.fors.dk , hvor der løbende vil blive lagt informationer, spørgsmål/svar og tidsplaner.

 

·       De enkelte veje bliver delvis spærret under udførelse i op til 1 måned, men kun med gravehul ca. 10 meter ad gangen. Efter endt arbejdsdag lægges jernplader ud, så man kan komme ind med køretøjer. Alle indgange friholdes for gående.

·       Veje reetableres til samme stand som tidligere

·       Der laves ca. 1 uge før gravningen midlertidig grundvandssænkning med sugespidsanlæg (boringer er allerede foretaget). Berørte huse fotoregistreres før dette, så man ikke kan være så uenig om evt. sætninger som følge af arbejdet.

·       Der har ikke været udbud endnu, så vi kender endnu ikke entreprenøren og den mere præcise tidsplan, men den overordnede tidsplan for alle 3 områder (Brønde, Børrehovedvej og Næsby Strand) går fra august 2016 til juni 2017. Rækkefølgen for de 3 områder er bl.a. op til entreprenøren, hvor der senere kommer mere præcis tidsplan. Kan altså være, at Orøgaard først bliver næste forår.

·       Når endelig tidsplan kendes, kan sluttømning af tanke evt. tilpasses/udskydes med den almindelige tømning. Sluttømning påhviler husejer.

·       Økonomi: Tilslutningsbidrag: cirka kr. 35.700, som først skal betales, når de er færdige. Fast årligt bidrag kr. 625 (2016-tal), vandafledningsafgift 33,12 pr. m3 (2016-tal). Dertil kommer udgiften til arbejdet på egen grund.

·       Det er Holbæk Kommune, der afgør tidspunkt for tilslutningspligt. Når arbejdet i vores område er færdigt, gives der grønt lys for tilslutning, og en frist på typisk 6 mdr.

·       Tanke skal i princippet nedlægges – dvs. adskilles fra spildevandssystemet. Dvs. de skal ikke graves op, kan fyldes med sand eller fx bruges til vandtank til havevanding. Her kommer så for nogle af os en interessant oplysning: De eksisterende tanke kan muligvis anvendes som gennemløbsbrønd, hvilket vil sige at der ikke nødvendigvis skal graves mere end fra nuværende tank til skelbrønd og altså ikke længere inde fra ledningen. For en del betyder det væsentlig kortere graveafstand.

·       Ved nyere samletanke kan man søge om udsættelse af eget anlægsarbejde/tilslutning. Tilslutningsbidraget på de knap 36.000 kr. skal dog betales til kommunen.

·       Anlægsarbejde på egen grund: Foreningen planlægger at koordinere en samlet henvendelse til lokale kloakmestre for de medlemmer, der måtte ønske det. Dette mhp. opnå en ’mængde’besparelse. Se mere om dette på hjemmesiden.

·       Der graves i ca. 1.5 meters bredde i vejen, med gravekasse og ned til 3-4 meter.

·       Nogle spurgte til, om stikledningen er omfattet af håndværkerfradrag, når det er et sommerhus – Fors tjekker.

·       Fors giver varsling 3-4 uger før start i hvert område. Der kan forventes en grov tidsplan i juli i år, når entreprenøren er fundet.

·       Tidsplaner m.m. vil være på Fors’ hjemmeside og der opsættes infotavler med forskellige oplysninger undervejs.

·       Det var ikke planlagt at give os svar på vores indsendte ændringer til placering af skelbrønd, men det får vi muligvis. Planen er, at der senest 3-4 uger før opstart sættes farvede pæle op til markering af, hvor skelbrønden kommer til at stå.

 

Marts 2016