Referat bestyrelsesmøde d. 4.3.2017.

Deltagere: Bente, Flemming, Lars, Alf og Henrik

Afbud: Dorte og Karen

  1. Seneste referat gennemgået uden yderligere kommentarer.  1. Henrik orienterede om det fremsendte materiale vedr. fredning af området

ved vores fællesgrund. Enighed om, at hvis vi kan benytte området som vi plejer

med vores borde/bænke, mole og tilgang så har vi som udgangspunkt ikke nogen

indvendinger.

Der er møde d. 28 marts på Hegnegården hvor Bente og Henrik som minimum deltager.  1. Alf gennemgik regnskaberne som er udarbejdet for såvel Grundejerforeningen som Vandværket.

Begge ser pæne ud. Henning er afsluttet (et enkelt møde mere omkring årsregnskabet).

Der er afregnet fuldt honorar til Henning for 2016, idet han har været yderst behjælpelig det sidste kvartal.

Det er aftalt, at Alf afregner 50 % af et års honorar indtil videre.Overlevering af vandværkets regnskab går planmæssigt. Første udsendelse sker primo april med

info brev, samt vores forårsbrev. Grundejerforeningsbidraget fortsætter uændret i 2017 med

hensyn til betaling. I 2018 skal det følge vandværket, hvilket giver god mening.  1. I forbindelse med områdets kloakering, så får vi kloakeret vandværket, hvilket vil sikre os afledning når vi skal skylle. Der er usikkerhed om drænets tilstand og risiko for tilbageløb undgås.

Vi er ligeledes i den situation, at der er krav om en bundfældningstank. Så det er et samlet

projekt.

Vi har fået installeret en del nye ventiler, så der kan lukkes flere steder når der er behov for dette.

Færrest mulige boliger generes, og vi kan arbejde hurtigere ved mistanke om vandspild.

Flemming har udarbejdet en række oversigtskort med placeringer.  1. Flemming har samlet det, med Enghaven, aftalte molelaug. Han fremsender lige oversigt over

over hvem der er i dette, og hvilke opgaver de varetager. Der skal givetvis laves noget ny trappe,

men det må der fremkomme mere præcist på, så det er klar til sæson.  1. Lars er super opmærksom på vejene når Fors begynder deres tilbagetrækning. Kunne være

godt hvis vi kunne aftale en ½ års besigtigelse ligesom vi skal huske kigge på asfaltvejens

tilstand.Datoer:

Budgetmøde Alf og Henrik d. 18 marts kl. 10.00

Fredningsmøde d. 28 marts kl. 10.00på Hegnegården Bente og Henrik

Bestyrelsesmøde d. 6 maj kl. 9.00 (måske hos Dorte?) Primært generalforsamlingen.

Arbejdsdag d. 27 maj kl. 10.00

Generalforsamling d. 17 juni kl. 10.00

Grundejer hygge/fest d. 17 juni kl. 15.00Referent Henrik – og det er ikke optimalt.