Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 28. maj 2016 hos Birgit

Afbud: Bente

1.     Nyt fra formanden

a.       ’Aflevering’ af formandskabet: Birgit har lavet en tidsplan for forskellige deadlines i forhold til bestyrelsesarbejdet/ formandsposten. Henning vil ligeledes lave en ”køreplan” for kassererarbejdet, hvis det kan nås.

 

2.     Nyt fra kassereren

a.      Status: Gennemgang af regnskabet for Grundejerforeningen ved Henning.

 

3. Vandværket

a.       Status : Gennemgang af regnskabet ved Henning. Henning foreslår en vandaflæsning  hen over sommeren, for at se om der er vandspild. Flemming og Alf koordinerer dette.

Alf og Flemming har været til møde i sammenslutningen af vandværker. Her var bl.a. et vandprøvefirma inviteret for en redegørelse omkring procedure.

Der skal indhentes et tilbud på en  bundfældningstank, når kommunen beder om at få sat det arbejde i gang.

 

4. Tovholder-områderne:

a.       Stranden: Lidt småskader på inderste del af molen, både mht til smuldrende beton og rust-gennemtæring. Der skal tages billeder, og Rene kontaktes for at udbedre skaderne.

b.      Vejene: Der er købt grus hjem til reparationer. Der skal klippes i højden langs vejene i plantagen. Dorte spørger Peter P, om han kan udføre arbejdet.

c.       Opslagstavler og skilte: Vi bestiller et brandvejsskilt til Enghavepassagen.

d.      Brandskur- og beredskab:

e.      Arbejdsdag (opgaver, frokost): Flemming bestiller frokost i Drivhuset.

Indkøb: maling, træolie, rundstokke, bolte, stolper, rengøringsmidler, benzin

Opgaver til dagen:

-male borde- bænkesæt

-opsætning af trappe og bro

- rengøring af vandværket

-buskrydder på fællesgrundene

-klippe grene, der rager ud på vejen i lav højde

f.        Hjemmesiden.: Skal vi oprette en lukket gruppe på facebook? Lars ser på det. Dorte og Henrik tjekker, om referater m.m. ligger de rette steder. Desuden skal vedtægter m.m. lige opdateres, så det er de gældende, der ligger på hjemmesiden, obs på fuldmagter og datoer. Henning finder det frem. Den nye bestyrelse arbejder videre med dette.

 

5. Kloakering

a.  Bestyrelsens rolle: Lars er tovholder på at videreformidle information fra FORS, kommune  m.m. på hjemmesiden.

b.  Diverse: Drivhusene er ikke forpligtiget til at kloakere.

 

6. Generalforsamlingen

b.      Lokale er bestilt i Drivhuset. Birgit laver beretningen. Efter GF skal der underskrives papirer til banken, så kontoen ikke lukkes. Første møde efter GF bliver 27/8.

 

 

 

7. Evt.

 

Ref: Karen 7/6 2016