Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 3. april 2016 hos Flemming

Ingen afbud, alle tilstede.

1.     Nyt fra formanden

a.       Ny formand

Birgit stopper som formand i bestyrelsen, og dermed skal en ny vælges. Bestyrelsen indstiller Henrik til posten.

b.      Passagen til Enghaven. Formanden takkede for Flemming og Bjarnes indsats i forbindelse med etableringen af ny bom. De har endvidere modtagen en erkendtlighed for deres arbejde. Birgit henstiller endnu engang til Enghaven og egne medlemmer om at begrænse kørsel gennem passagen til kun at omfatte kørsel med bådtrailere

c.       Forårsbrevet: Til sommerfesten sættes teltet op fredag d.1. juli,  GF bliver i Drivhuset.

d.      Diverse

 

2.     Nyt fra kassereren

     

a.      Regnskab 2015 + budget 2017: Henning orienterede om forsikringsforhold. Regnskabet og budget gennemgået.

b.      Kasserer Henning har sat sit hus til salg, og ønsker derfor at der laves en plan for hans udtrædelse af bestyrelsen og kassererposten. Foreløbig aftale er, at Henning indtil salg er kasserer. Ved salg ønsker bestyrelsen, at man i bestyrelsen internt udpeger en kasserer, og dette ønskes generalforsamlingens accept af 18. juni.

 

3.     Kloakering

Vi har påtaget os en koordinerende rolle i forhold til gravearbejdet for den enkelte, men kun i forhold til kontakt mellem entreprenør/kloakmester og grundejer. Niels Erland og Bo Møller er lokale kloakmestre i området. Når hovedentreprenøren er udpeget af kommunen, spørger vi om de evt. kan give en meterpris og pris for tilslutningsbrønd m.m. for den enkelte

 

4. Tovholder-områderne:

a.  Stranden: Der er lige blevet slået på grunden. Drænet renset jævnligt vinteren over. Nye stolper på træværket ved mole og trappe er nødvendigt.

b. Vejene: Henning har snakket med Peder P, der indkøber stabilgrus og vedligeholder vejene også det kommende år. Vi beder ham om at se på genetableringen af vejene, når kloakeringen er slut. En snak om en forhøjning/bump af krydset i plantagen. Dorte/Henning snakker med Peder P om, hvordan hastigheden kan sænkes i krydset.

c. Opslagstavler og skilte: EDC har igen sat skilt op ved nedkørslen i Næsby, Bente tager skiltet ned ved lejlighed. Flemming tager snepindene ned.

d. Brandskur- og beredskab: Birgit laver brandinstruksen til hjemmesiden.

·         Arbejdsdag 4 juni 10-13, frokost derefter. Opgaver : oprensning af dræn, trappe, bro, borde- bænkesæt males. Renovering af de faste bænke, Flemming bestiller materiale til dette. Flere ideer til Birgit.

·         Hjemmesiden: Dorte og Lars reviderer forsiden og finder anden placering til ’gamle’ nyheder.

 

5. Vandværket

a.       Status på afregning efter renovering: Henning, Alf og Ove + to andre repræsentanter fra Enghaven har holdt et afklaringsmøde om betaling til renovering af rentvandstanken. Der afventes svar fra Vandværksforeningen om, hvordan det videre forløb anbefales at foregå.

b.      Forsikringsforhold: Henning kontakter Tryg og forhører sig angående en registreret revisor.

c.       Info i forbindelse med kloakering:  Der etableres ikke skillebrønd/skelbrønd på vandværk/fællesgrund

d.      Div. Der er kommet nye træsko, måtte, afspritning til hænder m.m.

e.      Regnskab 2015 + budget 2017: Henning fremlagde regnskabet og budget.

 

6. Generalforsamlingen

Bente og Flemming genopstiller, Lars stiller op til bestyrelsen, Birgit og Dorte stiller op som suppleanter og endelig stiller Henrik op som formand. Generalforsamlingen spørges om de vil give mandat til, at bestyrelsen supplerer sig selv og udpeger en midlertidig kasserer i det øjeblik, kasseren måtte få solgt sit sommerhus.( én ny suppleant i bestyrelsen i forhold til kasserens hussalg.) Den nyvalgte bestyrelse mødes umiddelbart efter Generalforsamlingen, der afholdes i Drivhuset 18. juni kl.10.

 

7. Evt.

 

Næste møde 28.maj

Arbejdsdag 4.juni

GF 18. juni

Ref: Karen 12.04.16