Grundejerforeningen Orøgaard


Referat af bestyrelsesmøde d.1/10 2016

Afbud Bente og Kurt

Henning deltager som afgående kasserer


  1. Nyt fra formanden:

Da Henning pr 1/10 har solgt sit hus indtræder Dorte på Henning plads i bestyrelsen, dog uden kassereransvaret.

Henrik har opsøgt og spurgt mange af medlemmerne i foreningen for at finde en ny kasserer, og der er en enkelt interesseret kandidat til posten, dog først fra GF 2017.

Alf har indvilliget i at overtager kassererposten indtil da, og Dorte overtager næstformandsposten i stedet for Alf frem til GF. Henning stiller sig til rådighed indtil videre med vejledning og rådgivning i forhold regnskabet. Der laves en revision af regnskabet ved overtagelsen.

Vandværkets CVR overflyttes til Mågestien med Henrik som ansvarlig.

Henrik har indhentet et tilbud fra Vandværkernes EDB-service om at lave vores regnskaber, i første omgang kassererregnskabet for vandværket. Dette tilbud arbejdes der videre med, tilbuddet er attraktiv og næsten udgiftsneutral for Grundejerforeningen. Planen er at de overtager regnskabet pr.1 januar 2017.

  1. Tovholdere:  1. Vandværk:

Alf: Måler der kan aflæse Enghaven og vores forbrug adskilt installeres snarest.

Der ønskes en dybere brønd til indsamling af slam (fra skylning) som vi er forpligtiget til at indberette data om en gang årligt. Vandværksbladet omadresseres til Mågestien 2


  1. Næste møde: Henrik kommer med et forslag til dato snarest. Mødet bliver i begyndelsen af marts.
Referent Karen Ydesen

8/10 2016