Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen og Vandværket d. 27.8.2016

 

Afbud: Karen og Kurt

 

            Konstituering

1.      En hurtig formel ”konstituering” af de opgaver, som ligger hos bestyrelsesmedlemmerne.

Eneste ændring i forhold til tidligere er, at Lars overtager vejene, idet der er en naturlig sammenhæng med kloakeringen.

 

Fra formanden

2.      Jeg (Henrik) udtrykte ønske om, at den gode arbejdsform som har eksisteret tidligere fortsatte, og at de enkelte medlemmer tog ansvar i de situationer, som der nu kunne opstå undervejs. Man skal ikke tøve med løsningsforslag, hvis man har et.

 

Ingen kommentarer til referatet fra generalforsamlingen. Ligesom afviklingen af grundejerfesten lige blev rundet, og her havde mange givet et pænt nap og sådan skal det jo gerne være.                    

 

Vedr. medlemshenvendelser, så omfattede de lidt forskellige emner. Et emne enkelt gav Lars den opgave at checke et vejnavn. Der opstod lidt usikkerhedJ.

 

Der blev orienteret om vores (Henrik, Alf og Hennings)møde med Enghaven, som var super godt. Der var god karma og aftaler blev gennemgået, og der blev sat signatur på andre, som har virket, men ikke noteret på papir.

 

Aftalt med Enghaven, at vi skal holde kontakten tæt og at vi skulle finde medlemmer, som kunne være interesseret i at tage sig af molen og tømmerflåden. Og måske nye tiltag til fælles interesse (gerne 2 fra hver forening). De respektive formænd har opgaven med at finde disse.

 

Regnskab

3.      Gennemgang af regnskabet, som udvikler sig planmæssigt. Endda lidt bedre, men det skyldes der er sparet på vejene.

 

4.      Diverse ansvarsområder

 

Stranden bad Bente om lidt hjælp til, idet der er et træ, som skal beskæres og en buskrydderen der godt måtte i gang omkring bordene. Henrik lovede at hjælpe med træet og Flemming ville få lidt liv i buskrydderen

 

Molen kan være glat. Vi kan kun henstille til forsigtighed, men indkøber skilt som lige giver folk et hint om, at være forsigtige (Henrik).

 

Bente havde ambitioner, at holde en stranddag uge 42, så den kunne blive gjort efterårsklar.

 

 

Kloakeringen (puhaJ).

Lars gave en status, som kort er:

GF kan ikke hjælpe med, at få vejledende priser på opgaver der skal udføres på egen grund. Det er der ingen entreprenører som vil give.

Lars får lagt på hjemmeside og Facebook, at den enkelte (måske sammen med et par naboer) selv må kontakte entreprenørerne.

 

Som det ”rygtes” i øjeblikket, så bliver der nok sat pumpestationer ned sent efterår. Og selve kloakeringen starter primo 2017.

 

Der er krav om, at der skal klippes op i 5,5 meter. Det er jo ikke for almindelige mennesker, at trille rundt i den højde

Det er ikke så mange steder, at det er et problem, men da GF plejer at ”trimme” i højden op til ca. op til 4,5 meter, så har vi besluttet at få dette gjort professionelt.

 

Kunne det blive uge 42 var det måske muligt, at der var en del i husene, som kunne hjælpe med at køre væk. Det er jo faktisk det største arbejde. Lars bestiller denne opgave.

 

Lars sørger ligeledes for konstant opdatering af al den viden som vi får i hænde af Fors. Og han gennemgår vejene med Fors inden første spadestik tages også asfaltvejen.

 

Vejene

Holdes lige kørende (kan man sige det?) så vi ikke bruger unødige penge inden kloakering. Er der et hul i vejen, som generer mere end godt, så er alle velkommen til at snuppe en skovl stabil i vores bunke og udbedre.

Der et spejl, som hænger. Det skrues ned og nye etableres efter kloakering.

 

Vandværket

Alf orienterede om tilsynet, som var gået rigtigt pænt.

 

Det blev anbefalet at finde en løsning med forbindelse til andet vandværk, da det kunne give forsyningssikkerhed.

Dette emne talte vi også med Enghaven om, og Henrik cykler en dag til Næsby og taler med en relevant person om dette.

 

Generelt utroligt meget arbejde omkring vandværket. Der stilles naturligvis store krav til drift og viden, idet vi jo i princippet taler en om fødevare. Man skal være obs. på at de involverede personer hele tiden er klædt på til opgaverne.

Danske Vandværker er gode til at afholde diverse kurser, som vi vurdere fra gang til gang validiteten af.

 

Regnskabet udvikler sig som planlagt.

 

Diverse

Henning har solgt sit hus og vi skal derfor finde en afløser til kassererposten.

Skønt for Henning og fruen, da de jo gerne ville sælge, men for GF – øv.

 

Det kræver både indsigt og interesse, og alle i bestyrelsen ”angriber opgaven” med at finde en erstatning.

 

Henning har udtrykt, at han vil stille sig til rådighed i en overleveringsperiode, som kunne vare året ud – tak siger vi.

 

Dorte skulle lige få ændret den registrerede adresse på hjemmesiden, så den går til kassereren.

 

Vi har p.t. 34 tilmeldt på Facebook, og det er bare at får flere på. Det er super kommunikations sted, og også dejligt at medlemmerne lægger lidt oplevelser op.

 

Flemming hører den gode Erik om han kunne lokkes til at klippe rabatten på Orøgaardsvej.

 

Nyt møde – Henrik kommer med dato forslag inde for kort tid.

Kloakering og kasserer udfordringen betyder, at vi skal have et inden for kort tid.