Grundejerforeningen Orøgaard

Referat for bestyrelsesmøde 7. november 2015 hos Bente, Vibesti 6. Kl 10

 

1.     Nyt fra formanden:

a.       Nyheder:  Intet nyt.

b.      Kloakering:

Arbejdet med dette er startet, der er sat afmærkninger på nogle af grundene.

Lars har rettet henvendelse til Holfor og flere entreprenører ang. forskellige modeller for det videre arbejde med kloakeringen, fx samgravning, Dette for at opnå en mere fordelagtig pris, end hvis det aftales individuelt. Det er muligt at få håndværkerfradrag til arbejdet via bolig- jobordningen. Lars og Birgit fortsætter med at være tovholdere og arbejder videre med forslag til en udbudsskabelon. Holfor vil afholde fællesmøde til foråret inden arbejdet med kloakeringen begynder.

Vi afventer næste henvendelse fra Holfor, og planlægger næste bestyrelsesmøde derefter.

c.       Passagen til Enghaven: Bommen er bestilt og sættes op i uge 47 af Bjarne og Flemming

d.      Diverse

 

 

2.     Nyt fra kassereren

a.      Status

Regnskabet fremlagt ved Henning.

 

 

3.     Tovholder-områderne:

a.       Stranden:

Peder bestilt til at slå strandengene, Henning spørger hvornår dette sker. Bålet er toppet op. Der er bestilt ny lås til strandbommen. Trappe og bro taget og lagt på fællesgrunden.

b.      Vejene:

Henning kontakter Peder ang evt ny aftale med vejene. Dorte har kontaktet Holbæk kommune mht hastighedsbekæmpende foranstaltninger, de tilbød at komme ud og se på forholdene  til foråret, men havde ikke noget bud på hvilke muligheder, der er.  Der er gentagne klager over , at der køres for stærkt i plantagen. Birgit opfordrer i forårsbrevet igen til at sætte hastigheden ned til 20 km/tim.

c.       Opslagstavler og skilte: Vejskiltene stemmer nu overens med de officielle vejnavne.

 

d.      Brandskur- og beredskab:

Falck har gennemgået og godkendt brandslukningsmaterialet.

e.      Arbejdsdag:  

Skriv til Birgit med ideer til dagen.

f.        Hjemmesiden: Dorte sætter Bente ind i arbejdet med hjemmesiden, når hun rejser til vinter.

 

4.     Vandværket

a.       Status

Alt fungerer fint nu, der er sat hylde op med hvide træsko, overtræk til sko og  afspritning til hænder. Der skal lægges en flisegang så der ikke slæbes jord ind, Flemming indhenter tilbud på dette samt bestiller. Der skal opsættes en sluse ved indgangen, Flemming undersøger hvilke tømrere vi kan kontakte for at indhente tilbud.

Div.

 

b.      Regnskab, status

Regnskabet gennemgået

 

 

5.     Evt.

Hvem sætter snepinde op? Flemming spørger Ole O, der gjorde det sidst.

 

 

Referent: Karen.