Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 19. sept. 2015 kl. 10 hos Bente, Vibesti 6

Afbud: Flemming og Henrik.

Mødet startede med at bestyrelsen konstituerede sig. Alle bibeholdt deres ansvarsområder.

Kalenderdatoer:

7/11 bestyrelsesmøde

9/4 bestyrelsesmøde

28/5 bestyrelsesmøde

4/6 arbejdsdag

18/6 Generalforsamling

2/7 sommerfest

1.     Nyt fra formanden

a.       Nyheder: intet nyt

 

b.      Kloakering: Kommunen har sendt en mail ang. samgravning fra stikbrønden og ind til huset, som den enkelte grundejer selv skal betale. Bestyrelsen afsøger muligheder for en fælles entreprenør  til de individuelle graveopgaver. Ansvarlige: Birgit m. indspark fra Lars.

 

c.       Passagen til Enghaven: Der genetableres bom ved passagen ind mod Enghaven. Bestyrelsen indhenter tilbud og sørger for at der sættes brandvejsskilt på bommen, Bente og Flemming  ansvarlige.

 

d.      Diverse: Efterårsbrevet gennemgået og kommenteret.

 

2.     Nyt fra kassereren

a.      Status: Henning fremlagde regnskabet, hertil intet at bemærke. Der er pt lidt problemer med at få de sidste betalinger for kontingent drevet ind.

 

3.     Tovholder-områderne:

a.       Stranden, herunder haveaffald, høslet, mole m.v. Der skal ryddes op omkring molen, bådebro, og trappe og molen trænger til reparation i gamle lag og ved rustgennemtrængning. Karen tovholder på at få trappe og bådebro op. Bente markerer/ registrerer punkter til reparation. Bente ringer til Peder P ang. høslet. Sidste mulighed for at lægge grenaffald på stranden er 31/12. Bunken brændes til Skt. Hans.

b.      Vejene: Gode veje, som dog bevirker at der køres for stærkt. Dorte hører kommunen om hvilke mulighed vi har.

c.       Opslagstavler og skilte. Alle skilte færdige og udskiftet.

d.      Brandskur- og beredskab.

e.      Arbejdsdag. 4/6 2016.

f.        Hjemmesiden:  Dorte sørger for nyhedsopdateringer.

 

 

4.     Vandværket

a.       Status: Alf laver et indlæg til hjemmesiden om vandforureningssagen med jordbakterier. Fremover skal der skiltes tydeligere ved et kogepåbud. En SMS-tjeneste overvejes. Der er en god professionel dialog med firmaet, der har renoveret rentvandstanken.. Alf forhører sig om prisen på nyt filtermateriale. Det forventes at vandværket i den næste tid fungerer upåklageligt.

b.      Div.:

c.       Regnskab, status. Henning fremlægger regnskab, intet at bemærke.

 

5.     Evt.

a.      Henning kontakter grundejer ang. campingvogn på fællesareal

b.      Bente kontakter rytter, der kommer i plantagen i galop.

 

 

 

 

 

Referent:         Karen Ydesen

19. september 2015