Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 22/2 2014 hos Bente, Vibesti 6

Afbud: Karen, Henrik

 

1.     Nyt fra formanden

a.       Nyheder: Det har været en rolig vinter, bortset fra stormene. Medlemmerne har været glade for informationerne på hjemmesiden.

b.      Generalforsamling 15. Juni: Bestyrelsen vil foreslå at flytte GF til en lørdag, således at der er mulighed for at holde foreningsfest

c.       Forårsbrev: Oprydning efter stormene skal nævnes, incl. reglen om at der skal ryddes mindst én meter fra skel. Forslag til yderligere indhold til Birgit.

d.      Stormene: Det blev vedtaget at lave en fælles arbejdsdag for at rydde op efter stormene. Dette bliver lørdag den 19. April (lørdag i påsken) Her serveres øl og vand (ikke frokost). Birgit (opslag på hjemmeside + til skuret)

 

2.     Nyt fra kassereren

a.       Regnskab 2013 og budget 2014

Gennemgang – vi ser nærmere på budget til maj-mødet.

NB: Alle regninger fra leverandører skal sendes direkte til kassereren! Hvis andre får regninger tilsendt, ringer man og beder pågældende om at sende disse til kassereren.

 

3.     Nyt fra tovholderne:

a.       Stranden – undersøges, hvem der ”ejer” hegnene langs stien, og hvor langt grundene går ned mod stranden/vandet. Oprensning af tang og dræn – Peter P. bedes om et tilbud. Bente og Birgit

Nyt bord/bænkesæt: Henning leder efter pris på det, han har set ved Ugerløse

Bente, Bjarne og Flemming har ryddet op i forbindelse med stormene – gammelt jern og andet blev lagt op på fællesgrunden.

Det blev vedtaget, at vi får slået strandengen en gang årligt om efteråret.

Ang. både på engarealet: Det undersøges, om der i love og regler står noget om dette, idet det ikke er ønskværdigt, at området bruges som lagerplads for både, fortøjningspæle og andet. Bente

b.      Vejene – Spisestedet kontaktes i forbindelse med betaling af deres andel af udgifterne for lapning af hullet på toppen af Orøgaardsvej (64/276 iflg. aftale af 2001 med Teknik og Miljø og Holbæk Kommune (vores ansvar dækker selve Orøgaardsvej + 33 meter sydpå til postkassen). Trampestis-pælen er løs på toppen af Orøgaardsvej – Flemming taler med Bo Møller om, hvem der skal reparere den.

Vores ”pæl” ind til Enghaven skal repareres – Flemming ser på det

Snerydning – Faurschou gør som vanligt. Ole O har sat snestænger op langs Orøgaardsvej. Snerydning i skoven: Peder P. har ikke længere det fornødne materiel. Erik (fra den røde gård) har tilbudt at gøre dette for kr. 500 pr. gang.

c.       Opslagstavler og skilte – arbejdet med renovering af vejskilte fortsætter. Infokasse ved stien til stranden ønskes: Birgit spørger Bjarne

d.      Brandskur- og beredskab – ingen ændringer

e.       Arbejdsdag m.v. Oprydningsdag efter stormen: 19. April (lørdag i påsken). Ordinær arbejdsdag: 14. Juni (dagen inden GF) Birgit

f.       Hjemmesiden – Dorte er i dialog med Winni ang. hjemmesidedesign/adresse m.v. Bente giver en hånd med. Ideen om ”månedens medlemsbillede” foreslås taget op igen. Vi skal bestræbe os på at lægge flere nyheder ind på hjemmesiden, bl.a. skal der gøres opmærksom på Orøs Facebookgruppe. Dorte og Bente

g.      Fællesgrunden: Træer beskæres og grene bortkøres. Flemming ser på det.

Der ligger bl.a. to både på fællesgrunden, som har ligget på strandengen. Disse skal bortskaffes (arbejdsdagen).

h.      Opdatering af To do-listen. Birgit

 

4.     Vandværket

a.       Diverse info: Vores vandspild er blevet mindre. De målere, der er over et år gamle er fjernet. Frostskader er opstået hos enkelte grundejere i løbet af vinteren, hvilket resulterede i vandskader og øgede udgifter.

b.      Stormene – en brønd blev revet op af af stormen Bodil. Efterfølgende blev brønden reetableret og de gamle rør udskiftet. Der løb i samme forbindelse 100 m3 vand ud. Vores forsikringsselskab er sat på sagen. Alf m.fl.

c.       Regnskab og budget blev gennemgået.

d.      Holbæk Vandråd: Kommunen har henvendt sig ang. en samling af alle vandværker i kommunen i et fælles vandråd. Vi er i forvejen med i et vandråd for Orø. Derfor undersøger vi  sagen yderligere, inden vi melder os ind. Alf.

 

5.     Evt.

a. Birgit gjorde opmærksom på, at det er ved at være tid at overveje evt. genopstilling til bestyrelsen.

b. Næste møde flyttes fra lørdag d. 3. Maj til søndag den 4. Maj kl. 10 (morgenmad fra kl. 9)

c. Et tips: weblager.dk – her findes oplysninger om diverse ejendomme

 

KALENDER 2014

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

19. april

Arbejdsdag: Oprydning efter stormene

10-12

Birgit

4. maj

Best.møde

10 (Kaffe kl. 9)

Birgit

14. juni

Ordinær arbejdsdag

10-13 + frokost

B irgit m.fl.

15. juni

Generalforsamling

10.00

Birgit m.fl.

 

 

 

 

 

Ref.: Birgit, 26. februar 2014