Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 4.5 2014 hos Bente, Vibestien 6

 

Afbud: Henrik

1.Nyt fra formanden:

a)    Nyheder:

Birgit holder snart et uformelt møde med Ove og næstformand fra Enghaven.  Enghaven har fået Holbæk kommune til at betale halvdelen af deres udgifter i forbindelse med oprydningen efter Bodil. Birgit undersøger om vi har samme mulighed. hos kommunen .

 Birgit ønsker sti fra molen til kærlighedsstien og undersøger hvad lovgivningen siger, om hvor langt grundene går ned mod stranden samt om diverse matrikelskal mod stranden. Kommunen kontaktes desangående.

b)  Generalforsamling:

 Der er indkommet 2 forslag fra medlemmerne, et om ensretning og et om grenaffald.

Bente oplyser om at posten hævder, at de må køre 40 km/tm i sommerhusområder. Birgit undersøger hos kommunen. Ligeledes om man må ensrette trafikken

Birgit har desuden forslag til ændringer af grundejerforeningens vedtægter ang. tidspunkter for afholdelse af GF, Flemming undersøger hvad brandregulativ siger om grenaffald på grundene.

Birgit genopstiller som formand. Per Sjøsted spørges om han vil være dirigent. Henning sender regnskaber og endelig dagsorden ud senest d.2 maj. 12. Maj sender Birgit dagsorden til bestyrelsen, der samme dag kommer med indvendinger, hvis der er nogen.

GF afholdes på kroen, kl. 10. Birgit bestiller.

Vingaver til dirigent, webmaster, og til oprydningsholdet efter stormen, Flemming Bjarne og Axel.

 c)  Molen:

Molen forventes ’svummet’, så snart temperaturen på døgnbasis er over 10 grader. Dette ifølge RJ Entreprise. Peter Svendsen deltager i den afsluttende aflevering.

 Sommerfest

Birgit vil ikke stå for sommerfesten. Bestyrelsen opfordres til at overveje hvem der vil være tovholder på festen. Flemming vil gerne sætte telt op. Dato for festen bliver lørdag d.26 juli. Det foreslås at man denne gang medbringer både mad og drikkevarer selv.

 

2. Nyt fra kassereren:

 a)  Regnskab.

Budgetforslaget fremlagt. Henning foreslår uændret kontingent, medmindre forslaget om afhentning af grenaffald fra den gamle bålplads vedtages, så skal det forhøjes med ca 150. Henning undersøger prisen for dette hos Peter P.

 

3.Nyt fra tovholderne

 a)  Stranden:                     

Hvis vi har den sjældne udryddelsestruede frø grøn-broget tudse vil kommunen hjælpe med oprydning/rensning af vandhullerne. Bente retter henvendelse.

Ang. Bodil: Flot ryddet op, Både må ikke ligge ved stranden permanent, ej heller i korte perioder. Det opfordres til at der er navn på bådene.

Henning har fået brochure om nye strandborde- bænkesæt. Det blev besluttet at købe et sæt til 3.400 + 500 i udbringning.

b)  Vejene.

Lillian har indhentet tilbud ang. snerydning og pasning af vejene, der p.t. er meget fine og mindre støvende. Bom mod Enghaven lavet. 

c)  Skilte og opslagstavler:

De fleste skilte nu læsbare og vendt rigtigt.

e)   Arbejdsdag:

Forslag til Birgit som laver en liste over arbejdsopgaver.

f)  Hjemmesiden.

             Dorte  og Bente er på opgaven med at lave ny hjemmeside.

g)  Fællesgrund

            Flemming sørger for beskæring af fællesgrunden og bortkørsel af  grenaffaldet.

 

h)  Opdatering af to do. listen: Birgit

 

4. Vandværk:           

a)   Diverse info.

Alf: Holbæk Vandråd, Alf har haft en snak med Ole Frederiksen fra Salvig Vandværk om historikken i det nye Holbæk Vandråd, der mødes en gang om året. Vi har et mandat til at gøre os gældende, medlemskabet koster 500 om året, og Alf anbefaler at vi skal deltage, ligesom alle de andre vandværker på øen.

Mail om fornyet indvindingstilladelse, vi skal ansøge om et mindre forbrug end det vi har nu, Henning foreslår 6500m3.

Leif fra Holbæk Rørmontage har været på de sidste kurser, der kvalificerer ham til at varetage hygiejnedelen af vandværksdriften af de 4 vandværker på Orø. Leif har snart jubilæum, vi sender en flaske.

Flere vandmålere skiftet. Måleren markerer først når der er brugt mere end 1 m3.

Alf retter henvendelse til Christina Keiniche Green fra kommunen om evt. kendskab til seneste inspektionsrapport af rentvandstank på vores vandværk

b)   Regnskab.

Budgetforslaget fremlagt.

 

5. Evt.

 

På FB-gruppen for de fastboende advares mod tyve, der opfordres til at man låser både bil og hus om natten.

 

 

KALENDER 2014

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

14. juni

Ordinær arbejdsdag

10-13 + frokost

B irgit m.fl.

15. juni

Generalforsamling

10.00

Birgit m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Karen