Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 17/8 2014 hos Bente

Afbud: Karen og Lars

1.     Konstituering

Bestyrelsesmedlemmerne (udover formand, næstformand og kasserer, som er direkte valgt) beholder stort set de poster, de har haft hidtil:  strand: Bente, veje: Dorte og Flemming, skilte/tavler: Flemming og Henrik, brandskur/-beredskab: Flemming, arbejdsdag: Birgit, hjemmeside: Dorte m. hjælp af Bente.

 

2.     Planlægning af kommende møder

Flg. møder blev fastlagt:

Lørdag den 1. november

Fredag den 11. april – forlænget med budgetmøde

Fredag den 5. juni

og

Lørdag den 6. juni: arbejdsdag

Lørdag den 13. juni: festtelt slås op

Lørdag den 20. juni:  generalforsamling og fest

 

3.     Kompetencefordeling

Henning uddelte igen bilaget omkring tilbud og indkøb til foreningen. Det er altid bedst at informere formand og kasserer, før man foretager sig noget.

Hvis foreningens ’menige’ medlemmer ønsker at foretage indkøb til foreningen, skal de altid spørge formand og/eller kasserer.

 

4. Nyt fra formanden

a.       Nyheder/siden sidst: Se under diverse punkter nedenfor.

b.      Molen: Der er afholdt 1. års gennemsyn. Der er stadig en del fejl og mangler, der skal udbedres, inden vi betaler RJ den resterende sum. Udbedringen er aftalt til at være tilendebragt 1. september. Flemming oplistede, hvad RJ har lånt af foreningen: nøgle til bom (som dog er rusten), branddyse, kurv med slanger, connection/omskifter til almindeligt vandforbrud, ’hovednøgle’ til åbning af vand på stranden

c.       Grenordning: Der var indkommet forslag vedr. deponering af grenaffaldet ved vandværksgrunden. Dette blev diskuteret og nedstemt. Flg. blev aftalt:

* Fra nytår kan medlemmerne lægge grenaffald ned på det gamle område på stranden

* Vi understreger i efterårs- og forårsbrevene, at man KUN må lægge grenaffald i bunken (hvis dette ikke overholdes, vil ordningen ophøre)

* Når bunken fylder området inden for de store sten ud, indhenter vi tilbud fra diverse aktører

* Vi ansøger kommunen om tilladelse til afbrænding af Sct. Hansbål

* Kommunen skulle angiveligt gratis have afhentet grenaffald til flisning (til kraftvarmeværkerne). Det undersøges i Vej & Park, om vi kan komme under den ordning

 

d.      Efterårsbrev: Forslag til indhold som sædvanlig til Birgit. Flg. punkter skal omtales: Datoer for arbejdsdag, generalforsamling og fest; kontingentstigning pga. grenordning; grenordningen, herunder,  at der UDELUKKENDE må henlægges grenaffald

 

5. Nyt fra kassereren

a.      Regnskab åtd og status blev gennemgået.

 

6. Nyt fra tovholderne:

a.       Stranden (se også pkt. ang. molen ovenfor): Det er fastslået, at der til venstre for stien ned til stranden lever truede, grønbrogede tudser. En kommunal biolog anbefaler slåning og bortfjernelse af siv, udgravning af div. huller (så vandet kan samles) samt en vold før drænet, så vandet holdes inde i området. Bente kontakter kommunen og spørger, om de vil sørge for dette. Alternativt overvejer vi at kontakte Danmarks Naturfredningsforening. Grundejeren er indstillet på diverse tiltag for at redde tudserne.

b.      Vejene: Diverse tiltag mht. fartdæmpning blev diskuteret. Det blev vedtaget, at vi fortsat indstiller til alle i motorkøretøj, at de holder farten nede på max. 20 km/t.

c.       Opslagstavler og skilte – herunder brandvejs-skilt og skiltet på toppen af Orøgaardsvej: Enghaven overvejer at opsætte skilt ved mellemstykket. Hvis de ikke gør det, vil vi selv opsætte et lille brandvejs-skilt, der kan ses fra Enghave-siden.

Vi fjerner skiltet med Uvedkommende Indkørsel Forbudt øverst på Orøgaardsvej. Flemming og Henrik knokler stadig for at udskifte div. gamle skilte.

d.      Brandskur- og beredskab: status quo

e.      Hjemmesiden: Feedback til Dorte

f.        Opdatering af To do-listen: Birgit

 

7. Vandværket

a.       Diverse info:

* Alf informerede om det indgåede samarbejde med tre andre vandværker vedr. en hygiejneuddannet person, der kan tage sig af alle tre værker. Der vil snart være møde i denne forbindelse.

* Holbæk kommune har inspiceret værket i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelse.

* Målerudskiftningen hos medlemmerne fortsætter.

* Der skal snart termofotograferes el-installationer.

b.      Regnskabet åtd blev gennemgået.

 

8. Evt.: Postkasse på brandskur: Bente og Flemming tømmer. Henning afmelder reklamer, så vidt muligt;                                                                                

 

BF,  september 2014