Grundejerforeningen Orøgaard

Referat af bestyrelsesmøde 2/11 2014 hos Bente, Vibesti 6.

Afbud: Henrik

 

     1.Nyt fra formanden

a. Siden sidst: -Enghaven blevet spurgt om skiltningen ved brandvejen, de har ikke svaret. Vi overvejer selv at sætte et brandvejsskilt.

Moleindvielsen: mange medlemmer til stede til hjemmelavet strandpesto og bobler. Fint arrangement, det er en god ide med fælles arrangementer i foreningen, man får hilst på hinanden og snakket, ikke mindst nye medlemmer. Se billeder på hjemmesiden.

b. ”Politisager”: Tyverierne er opklaret, de skyldige er fundet, og de fleste stjålne effekter er leveret tilbage. Ingen lighedstegn mellem de uroligheder der var en nat og indbruddene. Bente anbefaler, at man indmelder sig i Nabohjælp.dk. Flemming undersøger om vi kan få et stort skilt ved indkørslen til plantagen.

 

 

2.  Nyt fra kassereren

a. Regnskab: Kort orientering fra Hennning.

 

3.  Hjemmesiden:

Den gamle hjemmeside skal nedlægges, før den nye kan oprettes. Info fra tidligere ligger i arkivet. Bente og Dorte redigerer siden. Nyhederne inddeles i to, dels fra bestyrelsen fx referater dels lokalt, fx opslag om julemarked/ loppemarked. Webadressen bliver den samme. Brandregulativet skal lige opdateres.

 

4.  Nyt fra tovholderne:

a.      Stranden: Der er observeret rustgennemtrængning på molen, Birgit henvender sig til Rene. Til arbejdsdagen skal vi reparere de ældste borde- bænkesæt, så de kan holde en sæson til. Askebægeret ødelagt og en del jernrør smidt til gene for især de, der slår græsset. Strandarealet bliver slået sidste gang i november måned.

b.      Vejene: Intet nyt, oplysningerne om klipning i højden skal tjekkes. Aftalen med Peter skal fornys. Vi ønsker det samme materiale på vejene som i år.

c.      Opslagstavler og skilte: Det bliver til foråret. Flemming renoverer

d.      Brandskur- og beredskab: Intet nyt

e.      Grenaffald :Flemming og Bente er tovholdere i fællesskab: Til Skt. Hans søger vi om tilladelse til afbrænding. Flemming vil stå for afbrændingen, Birgit  søger tilladelsen.

 

5.  Vandværket

a.      Diverse info: Indvindingstilladelse: Alf har fået et udkast til den søgte tilladelse, det er et par opklarende spørgsmål fra vores side, det forventes på plads til næste møde. 13/11 er der fælles møde for vandværkerne på øen, Alf og Flemming deltager. Termofotografering af eltavler inden årsskiftet.

Vand til stranden lukket af for vinteren. Der har været ”rødt vand” på et par af grundene. Vi tjekker, om det sker igen.

b.      Regnskab:  Kort orientering fra Henning

 

6.  Evt.

Kloakering: intet nyt endnu om hvornår det bliver vores tur, udgiftsniveauet er ca. 35.000 kr+ gravearbejdet på egen grund. Man kan orientere sig på kommunens hjemmeside.

Netværksdækning: Det er blevet bedre siden sommerferien, Lars mener ikke, der er nogen grund til at foranstalte tiltag i den anledning.

                                                                

 

Referent: Karen Ydesen  2/11 2014