Referat af bestyrelsesmøde d.26/10 2013

i Orøgaard Grundejerforening

hos Bente, Vibesti 9

 

1.      Nyt fra formanden:

        bestyrelsen er løbende orienteret ang. molesagen.

        Henvendelse fra Lars og Lisbeth på Uglesti 9 der har hanvendt sig til TDC ang. manglende netdækning. Fra TDC meldes det, at jo flere grundejere der henvender sig ang. den dårlige netdækning, jo før vil der blive gjort noget ved sagen. Ingen aktuelle planer om at opgradere dækningen. Alle opfordres til at henvende sig.

        Formanden bortrejst 1/2 til 18/2

 

2.      Nyt fra kassereren:

-          Vandværk:Kontoplan fremlagt for vandværket. Budgettet balancerer.

Nøgler til vandværket:

Flemming har tre sæt nøgler, Bjarne et sæt, Ole Olsen et sæt, Leif fra Rørmontagen  et sæt, Alf et sæt, Birgit et sæt og endelig har Henning to sæt.

Der er indkøbt PC med officepakke og virusprogram til kassereren

 

-          Grundejerforening: Kontoplan fremlagt. Også balance her. Bilag ønskes ind inden 31/12, der er skæringsdag for regnskabet.

.

Kasseren er bortrejst d. 19-26/11. Ligeledes 2/3 til 29/3 2014.

Henning har henvendt sig til  Enghaven om tilskud til molen, dog uden at have fået svar.

 

 

3.      Nyt fra tovholdere:

-          Stranden: Bente indhenter tilbud på at slåning af strandengen.

 

Skraldemanden anbefaler, at såfremt der kommer spy i skraldespandene, skal der bruges klorin. Det er et krav, at skraldespandene står med håndtagene mod vejen. Desuden ønsker han, at skraldespandene trækkes lidt tilbage, når husene ikke benyttes.

 

-          Molen: færdiggøres til foråret 2014 ved Rene. Trappe og mole optaget. Der skal købes nye stolper til næste år.

 

-          Vejene: Der er fyldt på to gange i år, der er budgetteret med fire, men behovet har ikke været der. Der er blevet klippet i højden.

Der er uvished ang. rensning af drænet ved stranden, hvem skal gøre det ??

Asfalt vejen: der kan fyldes lidt kold asfalt i sprækkerne, men der mangler generelt forstærkning i kanterne, derfor sprækker asfalten. Dette skal huskes til næste renovering.

 

              -     Opslagstavler og skilte: Flemming  og Henrik arbejder videre på sagen.

Der ønskes et nabohjælpskilt sat op på opslagstavlen. Og en ny bestyrelsesliste.

                

Brandskur og –beredskab: Pulverslukkerne vendt og dunket. Ellers intet nyt.

 

- Arbejdsdag: Datoen fastlægges på næste møde

 

- Hjemmeside: Fra Webmaster meldes der, at der er meget få besøgende på siden, Winnie ønsker en afløser til arbejdet.  Dorte foreslår et nyt regi, evt facebook og ser på de forskellige muligheder. Bente og Dorte kommer med et forslag .

 

- To do listen: nabohjælpskilt og personliste, strandeng, webside.

 

 

 

 

4.Vandværket:

Brøndene aflæses 31/12.  af  Flemming, Bjarne og Bente.

Der er ca. 30 målere, der skal udskiftes, Alf har smidt sedler i postkasserne og lægger det på hjemmesiden. Pris pr. Måler er 645 kr eks. Moms.

Filteret: Der stadig problemer med at få skyllet effektivt nok. Der indhentes tilbud på en varig løsning fra Dalgård, som er det firma, der står for vandværket.

 

 

5.Evt: -----

 

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværket: Vedtægter revideres

Pga. nye offentlige krav

Alf

I gang

Stranden

Slåning, indhentning af tilbud

Bente

I gang

Vandværket

Tilbud indhentes vedr. skylning

Alf

 

Molen

Følges op til foråret

Birgit,

Afventer

Stranden

Dræn oprenses løbende

Dorte/Henrik

I gang

Skilte og opslagstavler

Prioriteret liste over udskift. + almen renovering

Henrik(Birgit)

I gang

Nabohjælp-skilt

Pris fremskaffes

Flemming

 

Websiden – evt. ny løsning

Div. undersøges

Dorte

 

Vejene

Klip i højden + dræn under sti til stranden

Dorte+Lilian

I gang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

31. december

Aflæsning af målere

-

Bente, Flemming

22. februar eller 1. marts

Best.møde

10 (Kaffe kl. 9)

Birgit

3. maj

Best.møde

10 (Kaffe kl. 9)

Birgit

15. juni 2014

Generalforsamling

10.00

Birgit m.fl.