Grundejerforeningen Orøgaard

 

Referat af bestyrelsesmøde 4.maj 2013, Orø Kro

 

1.     Nyt fra formanden:

Ingen forslag til GF, men der er kommet en forespørgsel, om vi som forening vil foranstalte at få sat spejle op i T-krydset midt på øen, da der her er dårlig oversigt. Birgit overvejer en henvendelse til kommunen..

 

Enghavestykket, det private stykke vej mod Enghaven: Birgit har undersøgt ejerforhold til det stykke vej, det er ikke et privat stykke men grundejerforeningens, vejstykket har matrikel nr. 3E. Derfor forbliver det som det er nu, brandvej med bom/pind, der kan fjernes. Der kigges på en løsning til arbejdsdagen.

 

GF: Søren sender reminder til kroen om bookning. Per Sjøstedt spørges om han vil være dirigent, Henning spørger. Birgit laver udkast til beretning, der rundsendes. Dagsorden sendes ud snarest.

 

2+4.Nyt fra kassereren:

Henning køber printer til foreningen, den skal stå hos ham.

En venlig henstilling fra Henning om, at han kontaktes ved alle indkøb og regninger fra håndværkere m.m. Den udleverede seddel indskrives i forretningsordenen ( Birgit).

Driftsregnskaberne for grundejerforening og vandværk blev gennemgået.

Vandværk: Til GF bør det pointeres, at det er grundejeren selv, der er ansvarlig for rør m.m. fra brønd og ind til huset. Alle restancer er nu inddrevet.

 

3.       Nyt fra tovholdere:

a.     Stranden:

Søren foreslår, at der ikke slås græs på strandarealet, der slås omkring borde og bænke.

Molerenoveringen er i gang, arbejdet afsluttes med et molesyn. Der overvejes hvordan indvielse skal ske.

b.    Vejene:

Den hidtidige aftale med Peter P fornyes, han kommer  4 gange om året og lægger grus på og retter ud. Prisstigningen er primært grundet stigning på grus. Klipning i højden udskydes, der indhentes tilbud, når det bliver relevant.

Hullet i Næsby skal asfalteres, der eksisterer en fordelingsnøgle til betaling af vejene, nogen prøver at finde papirerne. Peter P bedes give et tilbud på hullet i Næsby.

c.      Vejskiltene er under renovering, nyt opsat ved Strandstien.

d.      Brandskuret skal males til arbejdsdagen.

e.      Arbejdsdagen: Dorte, Lillian og Flemming deltager som tovholdere. Ideer sendes til Birgit, der laver en liste over arbejdsopgaver.

f.       Hjemmesiden: Intet nyt.

g.      Opdatering af to do-listen, Karen og Birgit samler op

 

5.   Evt: Sommerfesten. Til GF efterlyses arbejdskraft til arrangementet.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

fredag d.10/5 kl.14, Vibesti 11

 

Da Søren havde meddelt Birgit, at han dels ønskede at slippe arbejdet med molen, dels efter nærmere eftertanke ikke ønskede at genopstille som næstformand i foreningen, indkaldte Birgit til mødet for at få klarhed over aftaler i forbindelse med arbejdet på molen samt for at finde en ny næstformand.

 

Søren redegjorde for historikken omkring molerenoveringen. Det blev besluttet, at Birgit skulle kontakte konsulent Peter Svendsen, som også  tidligere har været anvendt  i forbindelse med molearbejdet. Han skulle komme og besigtige det allerede udførte arbejde samt give en anbefaling af fortsættelse af arbejdet.

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværket: Vedtægter revideres

Pga. nye offentlige krav

Alf

I gang

Vandværket: Kurser

Evaluering af behov iflg. krav

Alf

I gang

Gen.forsaml. 2013

Div. forberedelse

Birgit

I gang

Brandinstruks opdateres

 

Birgit

I gang

 

 

 

 

Molen

Arbejdet følges

Birgit (+ alle)

I gang

Stranden

Dræn oprenses løbende

Dorte/Henrik

I gang

Fællesarbejdsdagen

Forberedelse/planlægning

Birgit

25. maj

Skilte og opslagstavler

Prioriteret liste over udskift. + almen renovering

Henrik(Birgit)

I gang

Vejene

Ny kontrakt med Peter P.

Dorte+Lilian

I gang

Brandvejen

Grundejerne kontaktes påny

Birgit

Snarest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

25. maj

Arbejdsdag

10-13 + frokost

Birgit

16. juni 2013

Generalforsamlig

10.00

Søren og Birgit