Grundejerforeningen Orøgaard

 

Referat af bestyrelsesmøde 2.2 2013 hos Dorte, Strandstien

 

Afbud: Henrik

 

1.        Nyt fra formanden:

a.        Nyheder: Se punkterne nedenfor.

b.        Generalforsamling: 16. juni. Søren bestiller kroen

c.        Forårsbrev: Vikingetræf i juli nævnes. Forslag til indhold efterlyses.

 

2.        Nyt fra kassereren:

a.        Regnskab. Der er kommet en lov om, at man som forening skal have cvr-nummer for at have en bankkonto. Derfor skal alle bestyrelsesmedlemmer underskrive grundejerforeningens og vandværkets vedtægter til brug for dette.  Vi har derfor anskaffet os et cvr-nummer. Alle medlemmer skriver under på 2x4 papirer.

Regnskabet fremlagdes, der er pt et overskud, der skyldes, at molen endnu ikke er færdiglavet.

Henning har henvendt sig til Enghaven ang. tilskud.

Der er en grundejer, der ikke har betalt kontingent, og det blev diskuteret hvorvidt sagen skulle sendes til inkasso, da der ikke er blevet reageret på hverken 1. eller 2. rykker.

 

3.        Nyt fra tovholderne:

a.       Stranden: Birgit har kontakt med Rene, der siger at når temperaturen kommer over 5 og vinden går i øst starter han igen, vi forventer molen klar til badesæsonen. Vi overvejer et indvielsesarrangement.

b.      Vejene: Lillian kontakter Faurskov ang. snerydning. Han har også snestave, vi kan få uden beregning.

Bommen til Enghaven er blevet fjernet, når Orøgårdsvej fyger til. Birgit skriver til de to grundejere ved ”Enghavestykket”, om de har et bud på at løse de trafikale udfordringer på vejstykket.

Peter P skal fylde hullet ved nedkørslen til Orøgård op hurtigst muligt. Hullet er blevet ekstra stort grundet den meget tunge trafik. Det er privat vej i Næsby fra postkassen og ud mod foreninger.

Topbeskæring af træerne ordner Peter P til foråret. Der kommer tilbud fra ham i den nærmeste fremtid, både på veje og træer.

c.       Opslagstavler og skilte:  3 vejskilte trænger til udskiftning, Henrik indhenter tilbud. Skiltene ved starten af Orøgårdsvej snakker han med Clay om til foråret.

d.      Brandskur- og beredskab: Alt ok, Flemming tilser

e.       Arbejdsdag m.v. : Lørdag d.25 maj. Flemming bestiller til frokost i Drivhusene.     

f.       Hjemmesiden: Intet nyt.

g.      Opdatering af to do listen. Nyt til listen: Forårsbrev

 

4.        Vandværket. I forårs- og efterårsbrevene nævnes, at man skal sørge for at få tjekket rørene for brud om foråret hhv lukket i sin brønd for vinteren. Der er en grundejer, der i denne vinter har haft et spild/ rørbrud og haft et forbrug på 250m3 vinteren over.

a.       Pumpe: Efter en monteringsfejl i begyndelsen fungerer begge pumper nu. Efter ny installation tager returskyl lidt længere tid.

b.      Kurser: Hygiejne, drift. Alf har deltaget i to kurser, om hhv drift af vandværk og bestyrelsesarbejde. Alf følger op i forhold til vores vedtægter m.v. Snart krav om certificering af driftsledere, kravene kendes endnu ikke, vi afventer. 

c.       Regnskab: Henning fremlagde regnskabet, der er pt et mindre underskud,

grundet planlagte større investeringer i det forgangne år.

 

5.        Evt.

a.  Henning sender fortsat velkomstbrev og foldere om vandværk og grundejerforening til nye grundejere.

 

Næste møde 4. Maj. Afbud: Karen

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværket: Vedtægter revideres

Pga. nye offentlige krav

Alf

I gang

Vandværket: Kurser

Evaluering af behov iflg. krav

Alf

I gang

Gen.forsaml. 2013

Div. forberedelse

Birgit

I gang

Brandinstruks opdateres

 

Birgit

I gang

 

 

 

 

Molen

Arbejdet følges

Birgit (+ alle)

I gang

Stranden

Dræn oprenses løbende

Dorte/Henrik

I gang

Fællesarbejdsdagen

Forberedelse/planlægning

Birgit

I foråret …

Bank- og girorelationer opdateres

 

Henning

I gang

Drænbrønd Rylesti

Tjekkes, renses evt.

Flemming

I gang

Skilte og opslagstavler

Prioriteret liste over udskift. + almen renovering

Henrik(Birgit)

I gang

Vejene

Ny kontrakt med Peter P.

Dorte+Lilian

I gang

Brandvejen

Grundejerne kontaktes

Birgit

Snarest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

4. maj 2013

Bestyrelsesmøde

10.00 (kaffe fra kl. 9.00)

Birgit

25. maj

Arbejdsdag

10-13 + frokost

Birgit

16. juni 2013

Generalforsamlig

10.00

Søren og Birgit