Grundejerforeningen Orøgaard

 

Referat af

bestyrelsesmøde 25. februar 2012 kl. 10:00

 

Til stede: Ole, Henning, Hanne, Dorte, Flemming, Søren, Alf og Birgit

Afbud: Karen

 

1) Nyt fra formanden

a) Ole måtte med dyb beklagelse meddele, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved

generalforsamlingen den 10. juni 2012.

b) Ole foreslog, at man ændrer vandværkets love, så formanden aflastes for en del af arbejdet

med vandværkets forskellige forretninger.

 

2) Nyt fra kassereren

a) Regnskabsstatus: Henning fremlagde udkast til regnskaber og forslag for hhv. Grundejerforeningen og Vandværket – som sædvanlig i overskuelig form. Bestyrelsen godkendte udkastene.

b) Hensættelser: For at foreningen kan stå rustet til fremtidige reparationer på diverse fællesejendom er der i budgetudkastet indlagt hensættelsesposter til mole, skurvogn og borde/bænke på stranden.

 

3) Nyt fra tovholderne

a) Strandområdet

i) Reparation af molen 2012 (sættes på dagsordenen ved generalforsamlingen 2012).

(1) Søren bedes indhente opdaterede tilbud.

ii) Opsætning af trappe og træbro foretages på fællesarbejdsdagen

iv) Strandarealet forslås slået i efteråret. Dette tages op på senere møde.

v) Evt. indretning af grillplads overvejes fortsat. Kan evt. gøres på arbejdsdagen.

 

b) Fællesarbejdsdag 12. maj 2012. (Birgit og Hanne er tovholdere).

i) Oprydning i skuret.

ii) Vedligeholdelse af skuret (døre binder).

iii) Afprøvning af brandhane og brandslange.

iv) Evt. udskiftning af ét eller flere spejle. Dette tages op på aprilmødet.

v) Evt. etablering af grillplads.

vi) Bro og trappe opsættes.

 

4) Forårsudsendelse til medlemmerne

i) Forårsbrev 2012: Oles udkast har været udsendt og har ikke givet anledning til kommentarer.

 

5) Resterende bestyrelsesmøde i sæsonen 2011-2012

14-04-2012 (NB: ændret dato!) kl. 10:00 på Orø Kro.

 

6) Generalforsamling 10-06-2012 på Orø Kro

i) De praktiske ting er på plads (traktement o.lign.)

ii) Nyvalg: Formanden genopstiller ikke til bestyrelsen. Yderligere et par bestyrelsesmedlemmer regner med ikke at genopstille. Punktet tages op på april-mødet.

iii) Særlige punkter: Reparation af molen + Ændring af vandværkets love.

 

7) Forslag til tidspunkter for bestyrelsesmøder i sæsonen 2012-2013

a) lørdag 4. august 2012 kl. 10:00 på Orø Kro

b) lørdag 6. oktober 2012 kl. 10:00 på Orø Kro

c) lørdag 2. marts 2013 kl. 10:00 på Orø Kro

d) lørdag 4. maj 2013 kl. 10:00 på Orø Kro

Der fremkom ingen indsigelser mod disse datoforslag.

 

8) Vandværket

a) Der laves status over Dahlgaards arbejder.

b) Vandværkets love foreslås ændret, så Grundejerforeningens formand aflastes mest muligt (men forbliver som formand), næstformanden bliver (lønnet) leder af vandværket og der tilknyttes en (lønnet) faglig konsulent. Herudover vil man som hidtil trække på de mere fastboende medlemmer mht dagligt tilsyn. Se nedenfor vedr. forslag til ændret lovtekst.

 

9) Eventuelt.

Intet.

 

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværkets forsikringer tjekkes

 

Henning

I gang

Gen.forsaml.: Dirigent  spørges

 

Henning

I gang

Brandinstruks opdateres

 

Henning og Birgit

I gang

 

 

 

 

Molen

Indhentning af opdaterede tilbud

Søren

I gang

Generalforsamling 2012

Pladsbestilling

Søren

Er gjort

Stranden: Buskrydder indkøbes

 

Søren

I gang

Fællesarbejdsdagen 12/5

 

Hanne og Birgit

I gang

 

 

 

 

 

 

TOVHOLDERE M.V.

Område

Ansvarlig

Bemærkninger

Strandområdet

Søren

 

Opslagstavler + skuret

Karen

 

Hjemmeside

Henning

 

Vandværk

Flemming

Aflønnet

Græsslåning

Flemming

Honoreret

Grusveje

Hanne

 

Brandberedskab

Flemming (brandleder)

 

Aflæsning af vandmålere

Flemming

Honoreret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

14. april 2012

Bestyrelsesmøde

10.00 (kaffe fra kl. 9.00)

Ole

12. maj 2012

Fællesarbejdsdag

10.00

Hanne og Birgit

10. juni 2012

Generalforsamling

10.00

Ole og Søren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til ændring af §8 i vandværkets love.

Nuværende ordlyd:

·         Vandværket ledes og drives af Grundejerforeningen Orøgaard, hvis generalforsamling er højeste myndighed

·         Den daglige ledelse består af tre medlemmer af dens bestyrelse, dog således at grundejerforeningens formand samtidig er formand for vandværket.

·         Vandværkets kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, og vil samtidig være medlem af grundejerforeningens bestyrelse.

 

Forslag til ændret ordlyd:

·         Vandværket ledes og drives af Grundejerforeningen Orøgaard, hvis generalforsamling er højeste myndighed.

·         Den daglige ledelse varetages af en arbejdsgruppe, bestående af:

o        Grundejerforeningens næstformand (leder af vandværket).

o        Grundejerforeningens kasserer (kasserer for vandværket).

o        Grundejerforeningens sekretær (sekretær for vandværket).

o        Vandværkets faglige konsulent, ansat på timebasis af grundejerforeningens bestyrelse.

·         Grundejerforeningens formand, der tillige er formand for vandværket, har det overordnede ansvar for vandværkets drift og skal inddrages i alle drøftelser og beslutninger af væsentlig betydning.

·         Det påhviler vandværkets faglige konsulent at holde sig orienteret om gældende love og bekendtgørelser samt om kommunens eventuelle planer vedr. ændringer af vandværkernes forhold.

·         Det påhviler vandværkets sekretær at holde formanden løbende orienteret om alle sager og beslutninger vedrørende vandværkets drift.

·         Følgende medarbejdere kan aflønnes over vandværkets budget:

o        Vandværkets formand.

o        Medlemmerne af vandværkets arbejdsgruppe.

o        Vandværkets daglige tilsynsførende.

·         Service- og vedligeholdelsesarbejder ved vandværket varetages af ekstern arbejdskraft, betalt over vandværkets budget.

 

 

 

Referent: BF

Marts 2012