Referat af bestyrelsesmøde d. 18/8 2012

Grundejerforeningen Orøgaard

Bestyrelsesmøde Strandstien 9, 18. August kl. 10.00-12.00

 

1)   Nyt fra formanden

a)      Drænet: Birgit har været i kontakt med kommunen ang  sagen, og der er  intet nyt at fortælle. Der er pt ikke stemning for at foretage os noget. Såfremt der opstår problemer tages sagen op igen. Birgit laver en sammenfattende skrivelse til kommunen, hvori der klargøres at de er vidende om forureningen.

b)      Sommerfesten 2012. Formanden takker alle, der arrangerede, bar og deltog.

c)      Enghavens jubilæum. Henning og Birgit deltog på foreningens vegne.

d)      Spisestedet: Der er klaget over høj musik derfra. Det er ikke bestyrelsens ansvar at gå videre med individuelle klagesager, dertil har vi ingen bemyndigelse. Der opfordres til, at man selv kontakter de, der forulemper, og såfremt dette ikke hjælper, skal man selv kontakte relevant myndighed.

Klager generelt: Medlemmerne bedes e-maile/skrive til os om evt. klager. I klagen bør det præciseres, hvem der klager over hvad, så vi kan tage stilling til konkrete sager.

e)      Velkomstpakke til nye medlemmer opdateres

f)       Efterårsbrev 2012: Forslag til indhold, Birgit laver udkast som resten af bestyrelsen kommer med input til fx storskrald og kloakering.

g)      Molen (diskuteres under Tovholderne)

h)      Kloakdæksler: Ole B.O. har af medarbejder fra Kajs TV-inspektion fået at vide, at han skal udskifte sit kloakdæksel til et lettere. Birgit  har kontaktet kommunen (rimelighed?, informationsmetode?) Endnu intet svar fra kommunen. (Vi har senere fået besked fra Holbæk Forsyning om, at alle kloakdæksler over 25 kg SKAL skiftes.)

2)   Nyt fra kassereren

a)      Regnskabsstatus

b)      Mole-finansiering, der er en overskridelse af det oprindelige tilbud. Enghaven er endnu ikke vendt tilbage med tilsagn/afslag om økonomisk støtte. Diskussion om, hvor meget Enghaven skal inddrages i moleprojektet.

3)   Nyt fra tovholderne

a)     Stranden (Søren)

-     Molen: Der er afholdt molemøde med ekspert, RJ entreprise, Bjarne Højlund, formand, næstformand og sekretær d. 8. august. Søren redegør for moleprojektet, og hvorledes det tænkes gennemført. RJ Entreprise bliver bedt om at præcisere, hvor langt armeringen går ind fra molehovedet. Birgit kontakter Enghaven og inviterer dem til vores næste bestyrelsesmøde, så vi kan få en afklaring på deres deltagelse.

-     Grillplads : er ikke blevet benyttet i løbet af ferien, vejret har heller ikke indbudt til det.

-     Flisning: udskydes til foråret

b)    Opslagstavler og skilte (Birgit og Henrik)

Henrik har bedt Clay om at rydde op i skiltene til Spisestedet.

c)     Hjemmesiden (Henning)

d)    Grusveje (Dorte og Lilian)

Dorte og Lillian kontakter Hanne for at høre om proceduren i forhold til vedligehold af veje og klipning i højden.  

e)    Brandskuret, -beredskab osv. (Flemming)

Vandrøret til stranden er frostsprængt.

Drikkevandshanen på stranden skal nedlægges. Der er vand til molearbejdet og brandhanen.

2 pulverslukkere i brandskuret.

f)      Fællesarbejdsdag m.v. (Birgit?)

Besluttes til foråret. Dorte færdiggør malerarbejdet på borde og bænke.

4)   Vandværket – status m.v.

Intet nyt, men det forventes at der afholdes et møde med vandværkerne på øen.

Flemming informerer om, at alt arbejdet med pumpe og gulv m.m. er færdigt. Den gamle pumpe skal opgraderes, så den kan tage over, hvis den nye svigter. Flowmåleren vendt og neddimensioneret. Alt fungerer nu.

Eltavler skal termofotograferes, et forsikringskrav.

Div. forsikringer ser ud til at stå i den tidligere kasserers navn. Henning tjekker, om det skal rettes.

Co2 slukker i vandværket.

5)   Bestyrelsesarbejdet:

a)    Mødedage: Næste møde d.29/9 hos Dorte på Strandstien 9.

b)   Informationsniveau.

Birgit forsøger generelt at højne informationsniveauet. Vi fortsætter med at samle referater i papirudgave.

6)   Eventuelt

 

 

Ref: Karen, 30/8 2012