Grundejerforeningen Orøgaard

 

Referat af bestyrelsesmøde

14. april 2012 kl. 10:00

 

Til stede: Alle

 

1) Nyt fra formanden

Intet, ud over det nedenfor nævnte.

 

2) Generalforsamling 10-06-2012 på Orø Kro

a) De praktiske ting er på plads: Traktement er bestilt, Per Sjøstedt har sagt ja til at bestride hvervet som dirigent. Henning indkøber flaskegaver.

b) Formandens udkast til formandsberetning gav ikke anledning til kommentarer.

c) Bestyrelsen stiller forslag om: Reparation af molen + ændring af vandværkets love.

d) Indkaldelse: Ole sender udkast til indkaldelsen + ændringsforslag til vandværkets love til Henning, der udsender indkaldelsen med de fornødne bilag..

e) Nyvalg: Ole og Hanne udtræder af bestyrelsen. Alf og Dorte stiller op som ordinære medlemmer. Flemming og Birgit genopstiller til bestyrelsen. Der skal derfor vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen. Ideer til kandidater efterlyses!!! (besked til Ole). Kjeld Olesen genopstiller som revisor. Bente Porsby genopstiller muligvis som revisorsuppleant.

 

3) Nyt fra kassereren

a) Regnskabsstatus: Der er ikke sket noget nævneværdigt siden sidste møde.

b) Budgetter:

i) Grundejerforeningens budgetforslag ændres ikke ift det på sidste møde fremlagte på nuværende tidspunkt.

ii) Vandværkets budgetforslag ændres heller ikke ift det på sidste møde fremlagte.

 

4) Nyt fra tovholderne

a) Strandområdet

i) Buskrydder er indkøbt.

ii) Molen: Søren forsøger fortsat at få opdateret og specificeret tilbud fra Slangerup Entrepenørfirma. De svarer ikke på hans henvendelser p.t. Alternativt vil der blive indhentet et opdateret tilbud fra den anden tilbudsgiver. Tilbuddet skal foreligge inden generalforsamlingen – Søren bedes udsende det til bestyrelsen, så snart det foreligger.

iii) Der indrettes en lille grillplads ved det ene bord/bænkesæt.(Søren)

iv) Opbevaringskassen bibeholdes og opdateres.(Søren)

v) Borde og bænke olieres på arbejdsdagen.

vi) Den nedlagte bålplads ryddes og soigneres (Flemming, med rekvireret assistance). Ideen om at indrette en plads til mindre bål samt grillstegning er skrinlagt. Hydrofor-bunden, der var reserveret til dette formål, bortkøres (Flemming).

 

b) Grusveje

Aftalen med Peter Petersen om løbende vedligeholdelse er forlænget.

c) Brandberedskab

i) Falck kan levere vandslukkere og formentlig også nøgleboks (hvor ruden trykkes ind v. nødsituationer) til en rimelig pris. Flemming sørger for at få begge dele leveret.

ii) Den gamle slangevogn er overtaget af Hestbedgaard, der er glade for den.

d) Fællesarbejdsdag 12. maj 2012. (Birgit og Hanne er tovholdere).

i) Oprydning i skuret.

ii) Vedligeholdelse af skuret (døre binder).

iii) Afprøvning af brandhane og brandslange v/Søren.

iv) Udskiftning af ét defekt spejl med et et brugt, men fejlfrit spejl, doneret af Bjarne Højlund

v) Oprydning på stranden

vi) Badetrappen opsættes (broen venter vi med til en evt. molerenovering er foretaget).

vii) Borde/bænke olieres.

viii) Vandværket rengøres m.v. v/Flemming

e) Skuret

Skovl og kost er indkøbt.

 

5) Forslag til tidspunkter for bestyrelsesmøder i sæsonen 2012-2013

a) lørdag 4. august 2012 kl. 10:00 på Orø Kro

b) lørdag 6. oktober 2012 kl. 10:00 på Orø Kro

c) lørdag 2. februar 2013 kl. 10:00 på Orø Kro

d) lørdag 4. maj 2013 kl. 10:00 på Orø Kro

Bemærk: Det tredje møde er rykket fra 2. marts til 2. februar 2013. De endelige datoer fastlægges, når den nye bestyrelse konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen.

 

6) Vandværket

a) Flowmåleren: Dimensionen på rørene ændres og der kalibreres igen. Kontakten med Thorbjørn varetages af Henning.

b) Ole spørger Dahlgaard til råds vedr. montering af automatik på reservepumpen.

c) Vandspild: Når Thorbjørn har udført de under a) nævnte arbejder, og når sommergæsterne har indfundet sig, lader vi flowmålerne hos os og i Enghaven tjekke af Danova. Hvis der fortsat konstateres vandspild, sættes en efterforskning i gang.

d) ) Der er normalt lukket for vandforsyningen til stranden, hvorfor rørføringen her kan udelukkes som årsag til vandspild.

e) Bortledning af skyllevand: Drænet er istandsat, så dette er p.t. i orden.

f) Vandkvaliteten er fin.

g) Nøgler: Flemming tjekker op på, hvem der har/skal have nøgler.

b) Vandværkets love: Formanden udsender ændringsforslag, som foreslås vedtaget på generalforsamlingen.

 

7) Opdatering af LER (el-ledningsejerregisteret)

LER er et offentligt register over, hvor el-kabler m.v. ligger nedgravet. Henning regner med, at han efter diverse it-problemer endelig er registreret som kontaktperson. Henning kontrollerer herefter om registeret er opdateret.

 

8) Eventuelt.

Intet.

 

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværkets forsikringer tjekkes

Aftales endeligt i den nye bestyrelse

Henning

I gang

Gen.forsaml. 2012

Indkøb af flaskegaver

Henning

I gang

Brandinstruks opdateres

 

Henning og Birgit

I gang

 

 

 

 

Molen

Indhentning af opdaterede tilbud

Søren

I gang

Generalforsamling 2012

Indkaldelse

Ole

I gang

Stranden

Dræn oprenses

Hanne

I gang

Fællesarbejdsdagen 12/5

Sandwichskilt

Søren

I gang

Do.

Opgaveliste til skiltet

Birgit

I gang

 

 

TOVHOLDERE M.V.

Område

Ansvarlig

Bemærkninger

Strandområdet

Søren

 

Opslagstavler + skuret

Karen

 

Hjemmeside

Henning

 

Vandværk

Flemming

Aflønnet

Græsslåning

Flemming

Honoreret

Grusveje

Hanne

 

Brandberedskab

Flemming (brandleder)

 

Aflæsning af vandmålere

Flemming

Honoreret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

12. maj 2012

Fællesarbejdsdag

10.00

Hanne og Birgit

10. juni 2012

Generalforsamling

10.00

Ole og Søren

4. august 2012

Forslag: bestyrelsesmøde

10.00 (kaffe fra kl. 9)

Nye formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Orøgaards generalforsamling 2012

Forslag til ændring af vandværkets love.

Nuværende ordlyd:

Vandværket ledes og drives af Grundejerforeningen Orøgaard, hvis generalforsamling er højeste

myndighed

Den daglige ledelse består af tre medlemmer af dens bestyrelse, dog således at grundejerforeningens

formand samtidig er formand for vandværket.

Vandværkets kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, og vil samtidig være medlem af

grundejerforeningens bestyrelse.

Forslag til ændret ordlyd:

Vandværket ledes og drives af Grundejerforeningen Orøgaard, hvis generalforsamling er højeste

myndighed.

Den daglige ledelse varetages af en arbejdsgruppe, bestående af:

o Grundejerforeningens næstformand (leder af vandværket).

o Grundejerforeningens kasserer (kasserer for vandværket).

o Grundejerforeningens sekretær (sekretær for vandværket).

o Vandværkets faglige konsulent, ansat på timebasis af grundejerforeningens bestyrelse.

Grundejerforeningens formand, der tillige er formand for vandværket, har det overordnede ansvar for

vandværkets drift og skal inddrages i alle drøftelser og beslutninger af væsentlig betydning.

Det påhviler vandværkets faglige konsulent at holde sig orienteret om gældende love og

bekendtgørelser samt om kommunens eventuelle planer vedr. ændringer af vandværkernes forhold.

Det påhviler vandværkets sekretær at holde formanden løbende orienteret om alle sager og

beslutninger vedrørende vandværkets drift.

Følgende medarbejdere kan aflønnes over vandværkets budget:

o Vandværkets formand.

o Medlemmerne af vandværkets arbejdsgruppe.

o Vandværkets daglige tilsynsførende.

Service- og vedligeholdelsesarbejder ved vandværket varetages af ekstern arbejdskraft, betalt over

vandværkets budget.

 

 

Referent: BF

Maj  2012