Referat

 af bestyrelsesmøde

 i Grundejerforeningen Orøgaard

Lørdag den 05.03.2011 på Orø Kro.

 

Til stede: Hanne Skov, Ole Beuchert Olesen, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Henning Peterslund, Søren Parsbæk Pedersen, Karen Ydesen, Bente Porsby og Birgit Friis Petersen

 

 

1)       Nyt fra formanden

·         Drænrørssagen. Bent Møller har lovet at udarbejde en historisk redegørelse for problemerne omkring drænrøret.

·         Der er opsat stolper rundt om på øen – til brug i turistindustrien via gps.

2)       Nyt fra kassereren

·         Udkast til regnskab og budget blev fremlagt og godkendt

·         Aflæsning af vandmålerne blev diskuteret

3)       Nyt fra vandværket

·         Bjarne: Vandspild undersøges. Enghavens vandmåler justeres. (Bjarne foreslår efterfølgende, at vi indtil videre ser bort fra justering af Enghavens vandmåler, da dette vil koste ca. 7.000 kr. excl. moms)

4)       Nyt fra tovholderne

·         Strandområdet

Der slås græs på området én gang årligt. (Naturstyrelsen anbefaler, at det sker efter midten af juli) (Søren)

Badetrappen: Bjarne og Flemming kigger på det (Bjarne og Flemming)

·         Opslagstavler – renovering næsten færdig

·         Avisudklip: Abonnementet på Venstrebladet opsiges,  da vi er tilmeldt en gratis nyhedsservice

·         Grusvejene – Gennemgås mhp at få udfyldt farlige huller. Ny aftale om snerydning. Aftale om klipning af træer og buske langs vejene (Hanne)

·         Spejle og bomme: Bjarne undersøger priser på spejle

·         Bålafbrænding – Bekendtgørelse fra Miljøministeriet vil forventelig udløse et kommunalt påbud om nedlæggelse af bålpladsen. De øvrige grundejerforeninger spørges, hvordan de forholder sig. (Flemming)

·         Tovholder vedr. vedtægtsændringer. NB: Det har senere vist sig, at vedtægtsændringer ikke er nødvendige, hvorfor punktet bortfalder.

·         Nyt: Tovholder vedr. Afholdelse af generalforsamling: Lokaler og forplejning er bestilt/Søren tjekker op. Henning kontakter den sædvanlige gode dirigent. Indkaldelse: Henning udsender m. Forårsbrevet.

5)       Den 'private' ende af Strandstien (nr. 1-13). (Jf. referat af generalforsamlingen 13-06-2010).

Ole har kontaktet tinglysningskontoret, som ikke fandt nogen servitut på vejstykket. Vi kan foreslå generalforsamlingen, at vejstykkets hidtidige særstatus ophæves. Dette kræver ingen tinglysning.

Punktet tages op til vedtagelse på generalforsamlingen.

6)       Fællesarbejdsdag 21. maj 2011

·         Tidsrum: Kl. 10-13 + efterfølgende frokost på kroen eller privat (gratis for deltagerne)

·         Tovholdere: Birgit og Hanne

·         Tilmelding – til Birgit (janbirgit@youmail.dk + 4077 9912)

·         Arbejdsopgaver: skiltevaskning, rengøring og oliering af bænke og borde, mm.

7)       Forårsbrevet : Udsendes ultimo marts

8)       Hovedemner på generalforsamlingen 2011

 

·         Bestyrelsens resultater siden sidst.

·         Bestyrelsens arbejdsform (uddelegering af opgaver til bemyndigede tovholdere).

·         Vandværket: Orientering om moderniseringsplaner,  udveje for udledning af spildevand samt (formodet) vandspild.

·         Bestyrelsens forslag til aflønning/honorering af medlemmer med særlige opgaver.

i)         Vandværksbestyrer.

ii)       Vandværkskasserer

·         Bestyrelsens forslag til normalisering af vejstatus for Strandstien 1-13.

 

9)       Modernisering og automatisering af vandværket

·         Yderligere informationer afventes. Vandforbruget skal måles i pinsedagene 2011 (vandforbruget topper i disse dage).

 

 

Næste møde: 30. april kl. 10 (kaffe fra kl. 9) på Orø kro.

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværks-nødforbindelse til Næsby

Diskussioner fortsætter

Ole

I gang

Drænrørssagen

 

Ole

I gang

Molen

Vurdering og indhentning af tilbud

?

?

Generalforsamling 2011

Pladsbestilling og dirigent

Søren + Henning

I gang

Græsslåning sti til strand + v. borde

 

Hanne

 

Hjemmeside – afsnit om brandsikk.

Revideres

Birgit

I gang

Hjemmeside – afsnit om love+vedtægter

Revideres efter generalforsamlingen

Henning

 

Vejene – ny snerydder + klip i højden

Tilbud indhentes

Hanne

 

Fællesarbejdsdag 21. Maj 2011

 

Birgit + Hanne

 

Vejstykket mod Enghaven

Der skal tales med grundejerne

Søren

 

Badetrappen

Metaltrappe?

Bjarne + Flemming

 

Grusvejene

Opfyldning af huller

Hanne

 

Spejle og bomme

 

Bjarne

Bjarne har indhentet priser på spejle

 

TOVHOLDERE M.V.

Område

Ansvarlig

Bemærkninger

Strandområdet

Søren

 

Opslagstavler

Bente

 

Hjemmeside

Henning

 

Vandværk

Bjarne

Aflønnet

Græsslåning

Flemming

Honoreret

Grusveje

Hanne

 

Bålafbrænding

(ansvar Bob og Møller)

Honoreret

Brandberedskab

Flemming (brandleder)

 

Aflæsning af vandmålere

Bjarne

Honoreret

Generalforsamling 2011

Søren og Henning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNINGSPUNKTER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2011

P.t. ingen punkter

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

30. april 2011

Bestyrelsesmøde, Orø Kro

10.00 (kaffe fra 9.00)

Ole

21. maj 2011

Fællesarbejdsdag

10-13 + frokost

Hanne og Birgit

19. juni 2011

Generalforsamling, Orø Kro

11.15

Ole

 

17. april 2011 - BF