Grundejerforeningen Orøgaard

Referat

af bestyrelsesmøde lørdag den 1. oktober 2011 kl. 10:00-11:45 på Orø Kro.
Til stede: Alle. Bjarne Højlund deltog i en del af mødet.

 

1)       Nyt fra formanden

Resultater fra mødet d.d. med Lasse – leder af den lokale Falckstation:

o    De gamle pulverslukkere skal kasseres (Flemming)

o    Vandslukkere skal anskaffes (Flemming indkøber)

o    Lasse anbefalede afprøvning af brandhanerne – gøres på næste arbejdsdag (Søren)

o    Den gamle slangevogn kasseres (Flemming og Bjarne kører den til Hestebedgaard)

o    Ny udgave af beredskabslisten skal udarbejdes (Henning og Karen)

o    Grenbunker på grunde er ikke brandfarlige, men bunker langs stier og veje udgør en betydelig risiko og bør fjernes omgående

 

2)       Nyt fra kassereren

a)       Regnskabsstatus:

Grundejerforeningen: 2 medlemmer mangler stadig at betale kontingent

Vandværket: Flowmåler opsat og betalt – men fungerede ikke og er derfor nedtaget

b)      Betalingsservice:

Det koster at anvende betalingsservice, og arbejdet bliver det samme for Henning. Derfor nedstemt.

 

3)       Nyt fra tovholderne

a)       Strandområdet.

i)         Buskrydder indkøbes (Søren)

ii)       Molen: Et tilbud er modtaget på kr. 120.000 inkl. moms. (Tilføjelse: Bjarne Højlund indhenter alternativt tilbud) (Søren)

iii)      Trappe og træbro opmagasineres på fællesgrunden i efterårsferien (Søren)

iv)     Strandarealet bliver slået næste år.

v)       Strandaffald kan henlægges i de to affaldsbøtter ved skuret.

b)      Opslagstavler.

i)         Reklamer fra skuret flyttes til opslagstavle (Karen)

c)       Hjemmesiden.

i)         Brandinstruks revideres – tekst ang. henliggende grene ændres (Henning og Birgit)

ii)       Korrigerede ordensregler.

d)      Grusveje.

i)         Asfaltering ved stophaner: Bjarne og Flemming lokaliserer stophanerne. Herefter asfalterer Peter Pedersen omkring hanerne. (Flemming)

ii)       Højdeklipning: Hanne har en aftale om, at det sker ”efter høsten” – så det forventes snart at blive iværksat. (Hanne)

e)       Nedlæggelse af bålplads: Flemming rykker Bob for afbrænding af det sidste bål. Det overvejes at etablere en ”snobrøds-bålplads” på stedet (se ”Fællesarbejdsdag”) (Flemming)

f)        Fællesarbejdsdag 12. maj 2012.

i)         Udskiftning af spejle[1] overvejes. Bjarne H. donerer et spejl til foreningen.

ii)       Oprydning i og vedligeholdelse af skuret.

iii)      Afprøvning af brandhaner m. slanger på.

iv)     Etablering af snobrøds- og grillbålplads på den gamle bålplads-grund.

v)       Øvrige arbejder.

g)      Vejstykket mod Enghaven.

i)         Ole har sendt brev til Enghaven (udsendt til bestyrelsen).

h)       Vandværkets omgivelser.

i)         Beplantning ved hegnet foran vandværket: Emnet behandles i foråret.

i)         Haveaffald.[2]

i)         Flemming redegjorde for sine undersøgelser af hvad øens øvrige grundejerforeninger stiller op med haveaffaldet: De største foreninger bekoster en samlet bortkørsel af haveaffaldet. Andre beder medlemmerne selv sørge for dette.

ii)       Ole redegjorde for sin forespørgsel hos Freddy Hansen og John Weygaard vedr. disses bestræbelser for at opnå permanent dispensation fra forbuddet mod afbrænding af haveaffald: Der er endnu ikke kommet svar.

iii)      Diskussion af evt. foreningstiltag til kollektiv bortskaffelse af haveaffald: Emnet tages op på generalforsamlingen.

j)         Skuret: Karen meldte sig som tovholder

i)         Oprydning og kassation – på fællesarbejdsdag 2012.

(1)     Henning har købt 10 store plastickasser med låg til opbevaring.

ii)       Døre binder – repareres evt. på fællesarbejdsdag 2012.

iii)      Indkøb af skovl og kost (Henning)

k)       Efterårsudsendelse til medlemmerne.

i)         Rettelsesblad vedr. ordensreglement.

ii)       Efterårsbrev 2011 (tidligere udsendt til bestyrelsen)

4)       Resterende bestyrelsesmøder i sæsonen 2011-2012

03-03 2012 kl. 10:00 på Orø Kro.

14-04-2012 (NB: ny dato!) kl. 10:00 på Orø Kro.

5)       Generalforsamling 2012

10-06-2012 kl. 10:00 på Orø Kro. (Søren bestiller)

6)       Vandværket

a)       Den store vandtank er i stykker og kan ikke repareres. Forventet udgift til afhjælpning af problemet er estimeret til kr. 70.000.

b)      Utætheder ved bom  og strand: Iflg. den midlertidige flowmåler er der ingen utætheder der.

c)       Bjarnes resterende opgaver, efter at rørmontagen har overtaget pasningen af vandværket, overtages af Flemming.

d)      Flowmåler: Blev opsat og kasseret pga. manglende opdatering af dato og tid. En fuldt fungerende måler forventes opsat snarest.

e)       Vandspild: Vandværksbestyrelsen holder møde om dette og orienterer bestyrelsen for GF i fornødent omfang.

f)        Vandaflæsning.

i)         Aflæsningsordningen fortsættes endnu et år. Dersom brøndene ved nytårstid er vanskeligt tilgængelige pga. sne og frost, søges der om udsættelse hos kommunen.

(1)     Flemming og Bjarne aflæser.

g)      Bortledning af skyllevand: Der er ingen problemer nu, men der forventes samme problemer som sidste år, når frosten kommer. Vandværksbestyrelsen tager dette problem op.

h)       Vandkvalitet: Stort set ok. En mindre forurening for ganske nylig tilskrives arbejderne med montering af flowmåler.

i)         Digitale kort fra Holbæk Kommune: Er rekvireret af Ole.

7)       Opdatering af LER (ledningsejerregisteret).

a)       Opdateringen er i gang. (Ole)

8)       Næste møde: På næste møde diskuteres et ”fremtidsbudget” 10-15 år frem, så vi fx kan lægge til side til reparationer af asfaltvej og mole i god tid.

9)       Eventuelt.

Buske på fællesgrunden klippes i forbindelse med højdeklipningen (Hanne)

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Brandmateriel opdateres

Gammelt skrottes og nyt indkøbes

Flemming

I gang

Beredskabslisten opdateres

 

Henning og Karen

Er gjort

Brandinstruks opdateres

 

Henning og Birgit

I gang

 

 

 

 

Molen

Ét tilbud er  modtaget, Bjarne Højlund indhenter alternativt tilbud

Søren

I gang

Generalforsamling 2012

Pladsbestilling

Søren

Er gjort

Stranden: Buskrydder indkøbes, trappe og bro tages op

 

Søren

I gang

Asfaltering ved stophaner

 

Flemming

Er gjort

Klip i højden + buske på fællesgrund

 

Hanne

Bestilt

 

 

 

 

 

 

TOVHOLDERE M.V.

Område

Ansvarlig

Bemærkninger

Strandområdet

Søren

 

Opslagstavler + skuret

Karen

 

Hjemmeside

Henning

 

Vandværk

Flemming

Aflønnet

Græsslåning

Flemming

Honoreret

Grusveje

Hanne

 

Brandberedskab

Flemming (brandleder)

 

Aflæsning af vandmålere

Bjarne

Honoreret

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

3. marts 2012

 

Bestyrelsesmøde - kroen

(9.00)  10.00

Ole

14. april 2012

 

Bestyrelsesmøde - kroen

(9.00)  10.00

Ole

12. maj 2012

Fællesarbejdsdag

10.00

Hanne og Birgit

10. juni 2012

Generalforsamling - kroen

10.00

Ole og Søren

 

 

Referent: Birgit

25.10.2011

 [1] 1 stk. Ø 620 mm à 2.530,00 kr.
2 stk. 600 x 800 mm à 3.040,00 kr.
I alt 8.610,00 kr.

[2] Fra generalforsamlingsreferatet: På forespørgsel fra et medlem orienterede formanden om bestyrelsens forgæves forsøg på at opnå dispensation til fortsat afbrænding af haveaffald på bålpladsen ved stranden. Et medlem mente at vide, at der vil kunne opnås dispensation med henvisning til Orøs status som ’småø’, og det blev foreslået, at foreningen søger rådgivning vedrørende dette spørgsmål hos Sammenslutningen af Danske Småøer. To medlemmer, Freddy Hansen, Mågestien 6 og John Weygaard, Mågestien 4 tilbød at undersøge sagen. Bestyrelsen agter at tage kontakt til øens øvrige grundejerforeninger for at høre, hvorledes de håndterer problemet. Bestyrelsen vil endvidere overveje, om foreningen evt. skal organisere en fælles ordning for bortskaffelse af haveaffald.