Grundejerforeningen Orøgaard.

 

Referat af bestyrelsesmøde d.20 august på Orø Kro.

Ref: Karen

 

  1) Nyt fra formanden. Ole orienterede jvf. dagsordenen.

 

  2)  Nyt fra kassereren. Henning orienterede:

        a) 11 matrikler mangler pt at betale kontingent

       b) intet nyt om betalingsservice

       c) forslag om at bestyrelseshvervet honoreres med 500 kr. årligt. Dette blev besluttet      

3)      Definition af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver. Henning udleverede opdateret liste og der blev sat ord på / nedskrevet hvad vi konkret laver.

4)      Nyt fra tovholderne

a)Strandområdet : Søren orienterede:

Det er ikke kun molehovedet men hele molen, der renoveres når aftalen med betonfirmaet er truffet, hvilket vil ske i løbet af efteråret. Tilbud indhentes snarest.

Slæbepladsen bibeholdes

Hanne sørger for oprensning af drænrør.

Der slås græs på engen en gang om året, Søren træffer aftale med Peder Pedersen.

Det ønskes at der slås oftere end de ca. tre gange årligt omkring borde og bænke.

Nye borde og bænke udskydes.

Brændenælder langs vejstykket ned mod stranden ønskes fjernet. Dette påhviler grundejerne, der får brev herom. Søren laver udkastet og sender til Ole.

Trappen og affaldskasserne tages op omkring efterårsferien og flyttes til fællesgrunden.

 

Dorthe foreslår at der etableres en sti langs vandet mod Salvig. Dette tages op på næste generalforsamling.

Alf vil gerne assistere med noget græsslåning og andet motoriseret.

b)Opslagstavler. Karen overtager ansvaret for disse. Der ønskes et kort over plantagen.

c) Hjemmesiden

d) Vejene Hanne indhenter nyt tilbud på vedligeholdelse af vejene hos Peder Pedersen

Søren laver udkast til skrivelse til Enghavens formand ang. motorkørsel på vejstykket ml. de to grundejerforeninger.

Hanne og Karen laver et udkast til vedtægtsændringer vedr. vedligeholdelse af rabatterne, så fremtidige frustrationer undgås.

e) Bålafbrænding. Det sidste bål afbrændes snarest. Flemming og Bob sørger for det.

Vi skal huske at få nedlagt bålpladsen ved lejlighed.

f) Brandberedskab

g) Fællsarbejdsdag

5)      Haveaffald: Der gøres ikke mere ved dette punkt nu.

6)      Vi nåede ikke dette punkt

7)      Ole orienterede om indhold af efterårsbrev.

8)      Ny mødedato i stedet for 19.5

9)      Generalforsamling

10)  Vandværk:

a) Flemming overtager Bjarnes plads i den daglige ledelse af vandværket.

c) Vandaflæsning: Flemming er den ene af de to. Han spørger desuden om Bjarne vil deltage i aflæsningen.

?) Skylningen varsles fremover. Ansvaret for vandværkets drift varetages fremover af Holbæk Rørmontage. Bjarne har det daglige tilsyn.

11)  Evt. Intet nyt