Referat af   

BESTYRELSESMØDE

Søndag den 22.08.2010

på Strandsti 15

______________________________________________________________________________

Til stede: Hanne Skov, Ole Beuchert Olesen, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Henning Peterslund, Søren Parsbæk Pedersen, Karen Ydesen, Bente Porsby og Birgit Friis Petersen.

 

 

1. Konstituering af ny bestyrelse

Formand: Ole Beuchert Olesen

Næstformand: Søren Parsbæk Pedersen

Kasserer: Henning Peterslund

Sekretær: Birgit Friis Petersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hanne Skov, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen

Suppleanter: Bente Porsby og Karen Ydesen

 

I øvrigt henvises til hjemmesiden.

 

2. Plan for bestyrelsesmøder 2010-2011

Møder holdes fremover lørdage kl. 10 – kaffe fra kl. 9

Kommende møder:

Lørdag den 2. oktober

Lørdag den 5. marts

Lørdag den 30. april

 

3. Fastlæggelse af tid, sted og dato for Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 afholdes søndag den 19. juni 2011 kl. 11.15 – på Kroen, om muligt

Handling: Søren bestiller plads til ca. 40 personer

 

4. Nyt fra kassereren

Henning orienterede om økonomistatus for hhv. grundejerforening og vandværk.

·    Hvis bestyrelsen indkøber materialer / bestiller håndværkere, skal det afhandles med kassereren

·    Vi har et enkelt hængeparti: Hajtænderne på Esmosevej skal males op

Handling: Hanne

 

5. Vandværket

a) Vandværksbestyrerens vederlag forhøjes til standardhonoraret på området (+ kompensation for telefonudgifter) frem til 1. september 2011. På generalforsamlingen 2011 vil der blive fremsat forslag til den fremtidige drift af vandværket, herunder en evt. automatisering (hvilket under alle omstændigheder bør finde sted inden for få år, når visse dele af anlægget alligevel skal udskiftes). Efter en automatisering vil vederlaget til vandværksbestyreren kunne reduceres væsentligt.

b) Intet nyt om ’vandspildet’.

c) Nødforbindelse til Næsby: Status quo.

d) På Holbæk kommunes orienteringsmøde blev det oplyst, at grundvandet på Orø er i fare pga. pesticider. Sagen ligger hos Holbæk kommune.

e) I det omfang hvor vandværksbestyreren ikke kan bestride sit arbejde personligt, påhviler det denne at træffe aftaler med - samt aflønne - en stedfortræder.

f) Aflæsning af vandmålere: Den nuværende ordning fortsætter i 2010. Ved generalforsamlingen 2011 skal det diskuteres, om aflæsningen skal overgå til kommunen, hvilket vil indebære at medlemmerne selv må aflæse deres vandmålere ved årets slutning.

 

6. Oktoberbrevet

Udsættes til mødet 2. oktober, hvor formanden vil fremlægge et udkast. Bestyrelsen opfordres til at fremsende forslag til indhold til formanden

 

7. Det forurenede markdræn

Sagen ligger hos kommunen – intet nyt. Ole afsøger muligheder for at entrere med en ekstern sagkyndig, der kan stå for kontakten til kommunen.

 

8. Praktiske fællesanliggender

a) Fælles arbejdsdag - Udsættes til et kommende møde.

b) Fællesarealer – den nuværende ordning fortsætter.

c) Bjarne sørger for reparation af bommen. Arbejdet honoreres.

d-g) Udsættes til et kommende møde.

h) Opslagstavlerne. Bente reviderer disse.

i) (reparation af bommen): se c)

j-l) (rengøring af skilte, udskiftning af spejle, evt. retablering af forsvunden sti): Udsættes

m) (tilsyn med bommen og hængelåsen): se c)

n) Affald på stranden: Sørens ansvar

 

9. Henstilling til enkelte grundejere/arbejde, udført for grundejers regning

Udsættes.

 

10. Den ”private” ende af Strandstien

Udsættes.

 

11. Hjertestarter – hvem vil påtage sig at følge op på denne sag?

Enghaven etablerer selv en hjertestarter-station et centralt sted i deres forening.

Det tages op på Generalforsamlingen 2011, om vi selv skal investere i en hjertestarter – forventet udgift ca. 20.000 kr.

 

12. Honorering

Kassereren gennemgik de nuværende regler og beløb. Hvis ordningen skal ændres, skal der foretages en vedtægtsændring, som i givet fald skal tages op på generalforsamlingen.

 

13. Refusion af forplejningsudgifter til bestyrelsesmøder. 25 kr. pr. person er foreslået

Der var enighed om forslaget.

 

14. Evt.

Kassereren gennemgår vores forsikringer for at undersøge, om disse er tidssvarende.

Handling: Henning

 

Næste bestyrelsesmøde : lørdag den 2. oktober kl. 10 (kaffe kl. 9). Sted: Orø Kro eller andet lokale. Bestilles den 14. september, hvis ingen vært har meldt sig inden 13. september.

 

Referent: Birgit Friis

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværks-nødforbindelse til Næsby

Diskussioner fortsætter

Ole

I gang

Drærrørssagen

Konsulenttilbud indhentes

Ole

I gang

Molen

Vurdering og indhentning af tilbud

?

?

Opslagstavler

Saneres. Beboerfortegnelse fjernes

Bente

Udføres snarest

Hajtænder på Esmosevej

 

Hanne

[Er senere udført]

Generalforsamling 2011

Pladsbestilling

Søren

I gang

Forsikringer

Gennemgang af eksisterende

Henning

I gang

Mødelokale 2. oktober

Bestilles 5. sept. hvis ingen vært har meldt sig.

Ole

Afventer 5. sept.

 

 

 

 

 

TOVHOLDERE M.V.

Område

Ansvarlig

Bemærkninger

Strandområdet

Søren

 

Opslagstavler

Bente

 

Hjemmeside

Henning

 

Avisudklip

Bjarne

 

Vandværk

Bjarne

Aflønnet

Græsslåning

Flemming

Honoreret

Grusveje

Hanne

 

Bålafbrænding

(ansvar Bob og Møller)

Honoreret

Brandberedskab

Flemming (brandleder)

 

Aflæsning af vandmålere

Bjarne

Honoreret

 

 

BESLUTNINGSPUNKTER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2011

Ansættelse og honorering af vandværksbestyrer.

Hjertestarter.

Aflæsning af vandmålere.

Honorarer og refusioner til bestyrelsesmedlemmerne.

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

2. oktober 2010

Bestyrelsesmøde (Orø Kro?)

10.00 (kaffe fra 9.00)

Ole

15. marts 2011

Bestyrelsesmøde (sted?)

10.00 (kaffe fra 9.00)

Ole

30. april 2011

Bestyrelsesmøde (sted?)

10.00 (kaffe fra 9.00)

Ole

19. juni 2011

Generalforsamling

11.15

Ole