Referat af bestyrelsesmøde

 

                         Lørdag d. 15.05.2010

_________________________________________________

Tilstede: Jane, Flemming, Henning, Hanne, Ole, Søren, Bjarne.

 

Vi kørte uden dagsorden i dag men var gennem følgende punkter:

 

Diskussion om struktur i bestyrelsen.

Vi blev enige om at vi i så høj grad som muligt vil aflaste den kommende formand, ved at påtage os forskellige ansvarsområder. Vi kom ikke ind på hvem der skal lave hvad, det kommer vi nærmere ind på når vi mødes første gang i den nye bestyrelse.

 

Emner til poster i bestyrelsen.

Ole Olesen stiller sig til rådighed som formand og kan dermed vælges på generalforsamlingen. Søren stiller sin kone, Karen Ydesen i forslag som suppleant, hun er indforstået. Hanne taler med Keld Olesen om han vil være revisor, hvis ikke så suppleant igen.

 

Gennemgang af dagsorden til generalforsamling.

Henning aftalt med Per Sjøstedt at vi forslår ham som dirigent.

Forrige referat fra generalforsamling er udsendt i aug. 09 og ligger på hjemmesiden.

Jane aflægger beretning. Forberedes i samarbejde med Søren. Her gives endnu engang besked om friholdelse af veje.

Henning gennemgik regnskaber for både forening og vandværk, ingen særlige bemærkninger.

Der foreslås ingen ændringer i kontingentet.

Bestyrelsen fremlægger ønske om generalforsamlingens tilladelse til at arbejde på at etablere en nødforbindelse til vandværket i Næsby, med henblik på at sikre vandforsyningen i tilfælde af uregelmæssigheder, forurening/ tekniske nedbrud. Den tidligere omdiskuterede ringforbindelse er ikke aktuel i øjeblikket. Udgifterne til etablering af en forbindelse anslås til at være i størrelsesordenen 7o.ooo kr.

 

Generalforsamlingen i øvrigt.

Der holdes 1 min. stilhed til minde om afdøde medlemmer

Generalforsamlingen afholdes i hallen, aftale er lavet.

Generalforsamlingen afholdes kl.11.00 af hensyn til Ole Olesen der ikke kan nå at være fremme før.

Hanne sørger for forplejning.

På dagen møder bestyrelsen ind kl. 9.3o for at gøre klar med borde osv.

Det besluttes at Bent Møller, Bob og Winnie Gredsted betænkes med flasker for særlig indsats.

 

Grenklipning.

Det kommende år vil udgifter til beskæring af træer og udhængende grene blive afholdt af foreningen jf. § 11 hvis de enkelte grundejere ikke selv klarer dette. Året efter vil vi se hvordan denne ordning fungerer, og eventuelt tage problemet op på følgende generalforsamling.

 

Vandværk.

Bjarne orienterede om udgifter til vandværket, her er to større reparationer krævet.

1.Udskiftning af rør og ventiler, dette sættes i værk snarest. Pris ca.28.000 kr.

2.Udskiftning af eltavle, vi har fået et tilbud på ca. 28.5oo, Bjarne indhenter endnu et tilbud, hvorefter arbejdet igangsættes.

 

Vedligehold af fællesareal.

Flemming passer vores fællesarealer fremover, da vores traktor er afgået ved døden.

 

Foreningsfest.

I forbindelse med foreningsfester fremover vil bestyrelsen opfordre andre til at tage over.

                                                                                 Søren.