Referat af   

BESTYRELSESMØDE

Lørdag den 02.10.2010

på Orø Kro

______________________________________________________________________________

Til stede: Hanne Skov, Ole Beuchert Olesen, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Henning Peterslund, Søren Parsbæk Pedersen, Karen Ydesen og Birgit Friis Petersen.

Afbud: Bente Porsby

 

 

1.Nyt fra formanden

Emnerne er refereret under efterfølgende punkter.

 

2. Nyt fra kassereren

Henning fremlagde status på kontingentindbetalingerne og gennemgik økonomien for 2010 frem til dette møde.

 

3. Nyt fra vandværksbestyreren

Status: Fin.

 

4. Nyt fra tovholderne

·      Stranden:

Teltslagning: Der gøres opmærksom på forbud iht vedtægterne i efterårsbrevet (Henning).

Rabatter langs stien + områderne omkring borde og bænke slås (Hanne).

·      Tavlerne: Opslag på tavlerne er revideret og vil snarest blive opsat. (Bente)

·      Hjemmesiden:

Revision af afsnittet om brandsikkerhed (Birgit).

Revision af afsnit om love og vedtægter (Ole).

·      Avisklip: Ordningen fortsætter

·      Grusveje:

Ordningen fungerer mht vejbelægning.

Ny snerydder skal findes (Hanne).

Vejstykket mod Enghaven: Der skal tales med grundejerne (Søren)

Der skal bestilles højklipper til alle veje + bortskafning af kvas (Hanne)

·      Bålafbrænding: Vi afventer en evt. henvendelse fra kommunen

·      Græsslåning: ok.

 

5. Fælles arbejdsdag 2011

·      Dato: 21. maj 2011

·      Opgaver: Endnu ikke fastlagt. Muligheder: Skiltevask, oliering af strandmøbler m.v.

 

6. Oktoberbrevet

- blev justeret og godkendt.

 

7. Det forurenede markdræn

Drøftelser fortsætter.

 

8. Retningslinjer for honorering / aflønning af arbejde, udført af bestyrelsens medlemmer.

·      Retningslinjer generelt: Punktet vil blive taget op på senere bestyrelsesmøder og skal drøftes på generalforsamlingen, hvor nye retningslinjer evt. skal vedtages. Henning vil inden da komme med et forslag til en mere rimelig honorering af det ganske omfattende kassererarbejde.

·      Reparationsarbejder o.lign. skal i udbud, dersom udgiften incl. materialer skønnes at overstige en ’bagatelgrænse’ på kr. 5.000. Ved arbejder under ’bagatelgrænsen’ kan bestyrelsen vælge at lade et bestyrelsesmedlem udføre opgaven.

·      Bord og brandkasse ved stranden renoveres. Opgaven udføres af Bjarne efter regning.

 

9. Øvrige praktiske fællesanliggender

Tages op på senere møde.

 

10. Henstillinger til enkelte grundejere

Der rettes henvendelse til den grundejer, der lod sine gæster campere på strandarealet. (Søren udformer brevet, og Ole afsender det på bestyrelsens vegne).

 

11. Den ”private” ende af Strandstien

Udsættes.

 

12. Evt.

 

Næste bestyrelsesmøde : lørdag den 5. marts kl. 10 (kaffe kl. 9). Sted: Orø Kro

Referent: Birgit Friis

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværks-nødforbindelse til Næsby

Diskussioner fortsætter

Ole

I gang

Drænrørssagen

Konsulenttilbud indhentes

Ole

I gang

Molen

Vurdering og indhentning af tilbud

?

?

Generalforsamling 2011

Pladsbestilling

Søren

ok

Forsikringer

Gennemgang af eksisterende

Henning

I gang

Græsslåning sti til strand + v. borde

 

Hanne

 

Hjemmeside – afsnit om brandsikk.

Revideres

Birgit

 

Hjemmeside – afsnit om love+vedtægter

Revideres

Ole

 

Vejene – ny snerydder + klip i højden

Tilbud indhentes

Hanne

 

Vejstykket mod Enghaven

Grundejerne kontaktes

Søren

 

 

 

 

 

 

TOVHOLDERE M.V.

Område

Ansvarlig

Bemærkninger

Strandområdet

Søren

 

Opslagstavler

Bente

 

Hjemmeside

Henning

 

Avisudklip

Bjarne

 

Vandværk

Bjarne

Aflønnet

Græsslåning

Flemming

Honoreret

Grusveje

Hanne

 

Bålafbrænding

(ansvar Bob og Møller)

Honoreret

Brandberedskab

Flemming (brandleder)

 

Aflæsning af vandmålere

Bjarne

Honoreret

 

 

BESLUTNINGSPUNKTER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2011

Ansættelse og honorering af vandværksbestyrer.

Hjertestarter.

Aflæsning af vandmålere.

Honorarer og refusioner til bestyrelsesmedlemmerne.

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

5. marts 2011

Bestyrelsesmøde, Orø Kro

10.00 (kaffe fra 9.00)

Ole

30. april 2011

Bestyrelsesmøde, Orø Kro

10.00 (kaffe fra 9.00)

Ole

19. juni 2011

Generalforsamling, Orø Kro

11.15

Ole