BESTYRELSESMØDE

 

Søndag den 06.09.2009

hos Jane Krog : Haresti 2

______________________________________________________________________________

fraværende :  Hanne Skov, Robert Larsen, Birgit Friis Petersen, Ole Olesen.

 

Fremtidige møder :      

Kommende bestyrelsesmøder – alle starter kl. 900 : 

7/11 hos Søren Parsbæk, 13/2 hos Birgit Friis, 24/4 hos Flemming Bohnen, 15/5 hos Ole Olesen.

 

Arbejdsdag for grundejerne 24. april 2010 fra kl. 12.

Medlemsfest 12. Juni 2010

Generalforsamling 13. Juni 2010.

 

Nyt :

- To af øens øvrige vandværker taler om at etablere gensidig vandforsyningssikkerhed. Det juridiske omkring sikkerhed i forsyningen undersøges. Der har tidligere været arbejdet på en fælles ringforbindelse mellem alle vandværkerne på øen. Der er aftalt møde den 16. oktober mellem vandværkerne.

- Badevandsanalyser: kommunen har skiftet ”leverandør”, derfor kommer de først nu.

Formanden for Enghavens grundejerforening får resultater af drikkevandsanalyserne, når vi får dem.  Enighed om, at det på hjemmesiden skal fremgå, at vandet er ok. Meddelelser skal gives ved ændringer.

 

Nyt fra kassereren:

Regnskaberne er blevet overdraget – Britta har været en stor hjælp.

Vores konti i Amagerbanken er lukket således, at vi nu har konti i Nordea samt giro i Den Danske Bank.

Opkrævning á conto vandgift udsendes 1/10 med forfald 1/11. Efterårsbrev medsendes.

 

Festen :

Flot fest, fantastisk godt planlagt. Megen ros til udvalget.

Overskud på små 5.500,- som henlægges til senere medlemsarrangementer.

 

Konstituering :

Fordeling fortsætter. Hvervet som sekretær er ledigt efter Henning, der valgt til kasserer. Birgit blev valgt med jubel og uden kampvalg (Birgit havde sagt ja på forhånd).

 

Debatpunkter :

- Badetrappen & badebroen skal sættes op i forbindelse med arbejdsdagen i foråret. Der skal slås græs på fællesarealer samt ses på den udvendige del af Vandværket.

- honorering af bestyrelsesarbejdet tages op på senere møde.

- formanden udtrykker tilfredshed med at blive holdt ajour omkring lokalstof gennem udklip fra Holbæk amts Venstreblad. Det tages op til næste møde om muligheden for at finde en ”udklipper”.

- Formanden kontakter de grundejere, der ikke har ryddet grundene ifølge vedtægterne.

- forsøg med at få bommene væk fra brandvejen og i stedet få en pæl i midten af vejen (evt. med lås) aht barnevogne, kørestole o.lign. Søren kontakter Falck om evt. låsemulighed. Der er enighed i bestyrelsen om, at der ikke skal foregå bilkørsel, undtagen med særlig tilladelse.

 

Næste bestyrelsesmøde :        lørdag den 7. november kl. 900  hos Søren Parsbæk, Haresti 6

 

 

Referent : Henning Peterslund suppleret af Jane

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på Orø

Afhænger af forbindelsen sydfra

Britta / Jane

afventes