Referat fra bestyrelsesmøde d. 17-02-2008 hos Britta Aagaard.

(se evt. mødets dagsorden i forlængelse af referatet)

 

Afbud fra Søren Jensen.

 

1.    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde hos Bjarne d. 11-11-2008.  Godkendt.

2.    Bjarne Quist og to byggesagsbehandlere fra Holbæk Kommune besøgte 10-01-2008 Orø Mini Golf (OMG) foranlediget af OMG’s ansøgning om udvidelse til spillehaller. Dette fremgår bl.a. af referat fra Orøgaard Vandværks aftalte møde med Bjarne Quist og Søren Toft-Nielsen d. 16-01-2008 som opfølgning på mødet 14-05-2007 på Orø Kro vedr.  den for vandværkets boring nok så risikable nedsivningsforurening langs drænledningen til fjorden hidrørende fra udskylninger ad denne vej fra OMG’s toiletter. Men, at OMG nu i hele 2007 har benyttet kommunens normale tømningsordning 20 gange, imod kun 6 gange i 2006, er et tydeligt fingerpeg om, at OMG må være blevet opmærksom på, at vandværkets bestyrelse holder kommunen fast på, at OMG’s hidtidige ”udtømningspraksis” er ganske uacceptabel. OMG skal i øvrigt bringe brand-, toilet- og afløbsinstallationerne i orden, inden der overhovedet kan gives nogen som helst godkendelse.

3.    Nabohøringen på Strandsti om en stor tilbygning. Ingen afklaring fra kommune.

4.    Fiskekutteren er fjernet.

5.    Der bliver arbejdet med et nyt vandværksregulativ 2008. Vanværkets bestyrelse er for I/S Orøgaard Vandværk og Færgebakkerne den samme som for grundejerforeningen, hvorimod alle øvrige vandværker under Ny Holbæk Kommune er selvstændige.

6.    Den nye lovpjece er ved at gå i trykken.

7.    Britta gav en (kort) redegørelse for vores økonomi for grundejerforeningen og vandværk. Økonomien er god.

8.    Hjemmesiden er ok. Leif vil opdatere den året ud, indtil den nye bestyrelse er tiltrådt og har afklaret sit forhold hertil.

9.    Regulativpjece (lovpjece) er afventende.

10.  Anskaffelse af ”iFolder” er op til den kommende bestyrelse.

11.  Leif præsenterede udkast til Forårsbrev 2008. Der skal her foretages en rettelse i teksten ang. Kai Mikkelsens død, samt videre vedr. Forårsbrev 2008, som følger:

12. ”Dræbersneglene kommer” er et tip fra vores grundejer Chr. Bursche til, hvordan man kan holde dem nede.

       Tippet lægges ind på vores hjemmesiden, men det bør overvejes, om det skal sendes med ud på ”en lap”

13. Der skal laves en formulering af samtykkeerklæringen vedr. medlemsregister på hjemmesiden

14. Engarealet og det postyr der har været omkring det, lader vi ligge og tager det stille og roligt.

15. Generalforsamling d.8.juni 08 forberedes og fremlægges d. 27. april.

16. Næste bestyrelsesmøde er den 27. april hos Erik (foreløbig)

17. Der menes ikke at være behov for yderligere bestyrelsesmøder, udover det sædvanlige 1 timer før generalforsamlingen

18. Eventuelt:

·         Preben genopstiller ikke til generalforsamling.

·         Der vil komme et andet udhængsskab på brandskuret om ca. 1 mdr.

·         Flemming ønsker en højtryksspuler til rengøring af borde-mole-skilte mm. Pris ca. 2000,00 kr.

·         Reparation af borde-bænke og hegn vil koste ca. 1000,00 kr. i materialer

·         Afbrænding af bålet kræver, at 2 mennesker hele tiden er til stede. 

Bob og Flemming er derfor begejstret for, at Hanne Skov har tilmeldt sig frivilligt. Men udover Hanne, Bob og Flemming er der faktisk behov for endnu en frivillig, idet selve afbrændingstidspunktet står og falder med, at vindretning netop skal være i øst, hvorfor det kan være for snævert med kun tre disponible, at kunne trække på.

 

·         Vi arbejder på, at der bliver en brandøvelse i september.

·         Borde, som vi bruger til sommerfesten, kan købes af Flemming for 3000,00 kr. for 10 stk.

·         Vi har fået et takkebrev for vores hilsen i forbindelsen m. Frodes begravelse.

 

Mvh.

Bjarne Højlund.

(PS! Se evt. mødets dagsorden i forlængelse af referatet)


 

Dagsorden til det aftalte bestyrelsesmøde 17.2.2008

hos Britta, Haresti 4

 

 

10. februar 2008

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11.11.2007 hos Bjarne

 

Punkter af orienterende karakter:

 1. Orientering fra mødet med Holbæk Kommune 16.1.2008
 2. Orientering om nabohøring på Strandsti
 3. Er vi sluppet af med fiskekutteren
 4. Arbejdet med nyt vandværksregulativ 2008, samt herunder specielt for I/S Orøgaard Vandværk
 5. Arbejdsforløbet med ny lov-pjece
 6. Kortfattet orientering om status for økonomien
 7. Status for hjemmesiden

 

Punkter til drøftelse og/eller beslutning:

 1. Bør bestyrelsen udenom generalforsamlingen lade trykke et antal af den nye Regulativpjece a’la den nye lov-pjece, og som vandværket er forpligtet til at udlevere gratis til medlemmerne. Hvad vil ellers være en praktisk håndterbar løsning. Britta har været inde på, om den måske burde tryk­kes sammen med lov-pjecen, men skal de ajourføres i samme takt.
 2. Evt. anskaffelse af hjælpesystemet ”iFolder” til understøtning og pleje af hjemmesiden, og som er et nyt basissystem placeret direkte på vort Web-hotel som udviklingssystem i stedet for på en hjemme PC (hidtil på Leif’s PC)
 3. Oplæg til forårsbrev 2008 og herunder:

12.   grundejer Chr. Burch’s brevforslag om dræbersnegle

13.   samtykkeerklæring til medlemsregister på hjemmesiden

 1. en uformel snak omkring Bents fire anbefalinger og status efter genafstemningen
 2. forberedende aktiviteter til udsendelsen senest i weekenden 16-18. maj af indkaldelsen til dette års generalforsamling 8. juni 2008

 

Næste bestyrelsesmøde:

 

 1. 27. april hos ???
 2. evt. aftale yderligere dato/datoer for bestyrelsesmøder med henblik på at færdiggøre indkaldelse og medfølgende bilag og evt. anden klargøring til generalforsamlingen

 

 

Eventuelt:

 

 1. ____

 

 

Mvh

Leif Thorsted