Referat fra bestyrelsesmødet 28. april 2007, der faldt i tre sæt

 

 

1)      Bestyrelsen mødtes kl. 10.00 på festpladsen til praktisk arbejde vedrørende den udestående opgave med få klargjort til og endeligt få ned­revet det gamle telefonskur m.v.

Der blev undervejs taget følgende notater:

 

·         Færdiggørelse af nyt skur til primært brandmateriel. BH flytter/opsætter hylder på bagvæg­gen og færdiggør omkring døren – Preben koordinerer med BH. Fliser lægges i skuret og ta­ges fra flise­stablen udenfor.

·         Hvad med den gamle slangevogn, som formodentlig aldrig vil kunne nå frem og gøre megen nytte, før Orø’s lokale brandvæsen kan være på pletten. Foreningens gamle slangevogn me­nes til gen­gæld at have været med på pletten, da Shell huset brændte under besættelsen i 1944 efter RAF’s velkendte bombardement, så nu har museet vist stor interesse.

·         I stedet baseres ”førstehjælpen” i tilfælde af brand på pulverslukkere, som kan gøre en stor forskel indenfor de første 5-10 minutter. Udover grund­ejerforeningen pulje af pulversluk­kere i det nye brandskur anbefales det derfor, at hver enkelt grundejer anskaffer og således selv dispo­nerer over mindst én, som i øvrigt hurtigt kan gøre nytte ved ildløs hos en nabo.

·         6 nye éngangs brandslukkere anskaffes (Flemming)

·         Brandskilt skal drejes

·         Oversigtskort, som (for det lokale brandvæsen) viser placeringen af foreningens brandhaner, opslås ved det nye brandskur.

·         Fyrretræet foran brandskurets sydvendte væg blev væltet for at give plads til foreningens øv­rige opslagstavler, som pt. passes og plejes af Britta

·         Der udestår at genopsætte disse opslagstavler (Flemming og Leif)

·         Det aftaltes, at Ole monterer en alm. udvendig afbryder til lampe over døren til nyt brand­skur.

·         Det gamle telefonskur blev endelig inden frokost væltet og det meste af affaldet herfra fjer­net.

·         Men bænken i det gamle telefonskur er dermed også fjernet – skal vi mon have opstillet en ny og da hvor?

 

 

2)      Ca. kl. 13.30 efter arbejdsindsatsen fulgte en bid brød på kroen inden afvikling det egentlige bestyrel­sesmøde i kroens mødelokale

 

 

3)      Referat fra afvikling af det egentlige bestyrelsesmøde i kroens mødelokale.

 

Enighed om, at der – så langt vi nu er fremme med forberedelse til generalforsamlingen 17. juni 2007 – ikke er behov for et yderligere bestyrelsesmøde, inden det efterhånden traditio­nelle møde en time før selve general­forsamlingen og i kroens mødelokale

 

Der var ingen bemærkninger, hvorfor dette referat hermed er godkendt.

 

·        Forårsbrev 2007 er udsendt. Det menes i bestyrelsen at være nyttigt, at udsende disse informations­breve til foreningens medlemmer.

·        Generalforsamlingen måtte flyttes til søndag den 17. juni kl.10.00 pga. alt var optaget søndag den 10. juni 2007.

·        Ny viden fremkommet om den offentlige vejs reelle slutpunkt og dermed offentlige vej­vedligeholdelse frem til ”kun” dette punkt i Næsby. Den tidligere vejmand har måske været for flink, for hermed udestår en ny aftale om fordeling af udgifterne til vedligehol­delse af det ”ekstra” asfaltvejstykke ud for den gule gård og frem til svinget ind på Orø­gaardsvej – denne aftale skal følgelig indgås med de medansvarlige og herunder bl.a. med Ove Sørensen, formand for grundejerforeningen Enghaven

·        Bestyrelsen besluttede efter flere måneders tovtrækkeri og skriftlige henvendelser at fjer­ne en bunke affald, som en grundejer havde henkastet i vejrabatten udfor sin grund. Og denne fjernelse sker for pågældende grundejers regning og med henvisning til vedtægter­nes §11, der pålægger hver enkelt grundejer at renholde rabatten udfor sin grund.

·        Bestyrelsen skal via skiltning sørge for at indskærpe sine medlemmer den lokale skytte­forenings skydevinkel udover fjorden

·        Leif orienterede om vandværkets løbende koordinering med FVD (Fællesfor­enin­gen af Vandværker i Danmark) om sin bekymring for udledning af spildevand inden­for den ellers lovmæssigt sikrede beskyttelseszone på 300 m regnet fra vandværkets drik­ke­vands­boring.

·        Britta fremlagde seneste status omkring foreningens og vandværkets aktuelle økonomi og dermed de endelige regnskabspapirer, der skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen 17. juni 2007.

·        Status for hjemmesiden er, at den ajourføres ca. medio/ultimo maj, så den fortæller om afholdelse af generalforsamlingen 2007, samt oplæg til en evt. medlemsliste

 

 

·         Forberedelser til generalforsamlingen 17. juni 2007 kl.10.00 på kroen

·        Per Sjøstedt har bekræftet, at han stiller op som bestyrelsens kandidat som dirigent

·        Vi mangler et navn på bestyrelsens kandidat som sekretær til denne generalforsamling.

·        Indkaldelsesbrev med vedtægternes standarddagsorden er fremlagt til kommentering og skal udsendes senest 25. maj 2007 incl. de sædvanlige bilag.

·        bilag med bemærkninger, driftsregnskaber, budget og balance for såvel grundejer­forening som vandværket synes klar fra Brittas hånd

·        Bilag med indkomne og bestyrelsens egne forslag

·        Liste over bestyrelsesmedlemmer på valg på ulige årstal, dvs. efter vedtægterne forenin­gens (dobbelt-)kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlem, dvs. Ole Olsen, der ryk­kede op efter et 1-årigt valg som suppleant.

·        Kurt Nellemann har meddelt, at han pga. nyt arbejde langt fra Orø ønsker at fratræde sin bestyrelsespost, som ellers løber endnu ét år. Da bestyrelsen i henhold til vedtægternes §6 skal bestå af 7 medlemmer, skal der på denne førstkommende generalforsamling yder­ligere vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år.

·        Det blev besluttet at afholde sommerfesten 2007 den 4. august med loppemarked om for­middagen og grillfest om aftenen, evt. startende sidst på eftermiddagen, hvilket næv­nes i indkaldelsesbrevet med opfordring til for interesserede at melde sig med en hjælpende hånd til Flemming Nørregaard, som er ”tovholder”.

 

·         Udestående opgaver, som vil være færdige inden generalforsamlingen 17. juni 2007

·        Efter formiddagens arbejdsindsats 28.04 er status for disse udestående opgaver som følger:

·     Gl. telefonskur er fjernet – lidt oprydning udestår

·      Indretning af nyt skur til brandmateriel er undervejs

·     Genanbringelse af (Britta’s opslagstavler under passende ”sydvest”) undervejs

 

Se også aktivitetsoversigten på hjemmesiden og herunder:

 

·         Kurt Nellemann har indvilget i at afholde en ”Brandinformation” for interesserede med­lemmer lørdag den 9. juni 2007 kl.10.00 ved skurvognen på festpladsen.

·         Status for stranden – evt. arbejdsdato i forsommeren 2007 for molen, dvs. bro og trappe

·         Hvordan med bådplacering til foråret 2007 i græsset op imod fodboldbanen

·         Status for vejenes stand er OK.

·         Evt. kantning og dermed tydeligere markering af den 10 m brede del af Orøgaardsvej udfor festpladsen og vandværket til bl.a. bedre parkeringsmulighed

·         Evt. møde hen på foråret med Clay Green om bl.a. FVD svaret og om fordeling af ved­ligeholdelse af Esmosevejstykket frem til gartneriet

·         Udviklingen i ringforbindelse sydpå og evt. videregående samarbejde herfra med Næsby Vandværk

 

·         Preben: muligheden for individuel aftale med Holbæk Kommune om eget skønnet antal årlig tømninger af samletanken bør måske nævnes i bestyrelsens/formandens beretning af hensyn til nye medlemmer.

 

·         Ole: lokalforum forsøger sig med hastighedsnedsættelser … kan vores grundejerforening evt. koble sig på her?

 

·         Kan der mon opstilles et spejl i det skarpe sving nederst på Fasansti?

 

·         Preben spørger til godtgørelse af BH for ass. med nyt brandskur. Leif og Britta vender dette

 

 

Mvh/Leif