Referat af bestyrelsesmøde

Grundejerforeningen Orøgaard

16. september 2007-09-18

 

 

Tilstede: Leif Thorsted, Bjarne Højlund, Erik Svendsen, Preben Nørgaard, Britta Aagaard, Søren Jensen

Afbud: Flemming Nørregaard

 

Følgende punkter blev drøftet:

 

Sommerfest. Forløb vellykket med økonomisk balance. Det skal afklares, om borde skal købes permanent til foreningen via Flemming Nørregaard.

 

Foreningens budget. Der mangler 9 kontingentindbetalinger, og Britta rykker for disse. Det blev drøftet, om der skulle investeres omkring kr. 9000 for en ny brandkasse ved engen. Det blev aftalt, at det ikke kunne afholdes på årets budget, og det blev diskuteret, om der kan laves en anden og billigere løsning.

 

Udskiftning af vandmålere. Vandmålerne er nu 8 år gamle, og en gradvis udskiftning vil blive aftalt iværksat over 3 år. Der er således indhentet et godt tilbud på omkring 20.000 kr. for udskiftning af de første 30 målere i år, og projektet iværksættes på den baggrund. Der er afsat penge på vandværksbudgettet til det samlede projekt. 

 

Ring af vandværksboringer på Orø. Der afholdes møder mellem de 7 vandværker på øen om dette, og bestyrelsen var enige i, at dette principielt er en god ide og skal forfølges, fordi det vil øge forsyningssikkerhed af rent vand, også såfremt der en dag skulle opstå problemer med vores egen boring. Bestyrelsesformanden skal deltage i et møde om dette. Der kan forventes ret store udgifter forbundet med etableringen af en ring af boringer. Et tidligt foreløbigt skøn siger omkring 1000 kr. pr. grund, og altså op mod 100.000 kr. for foreningen samlet set. Økonomien skal afklares nærmere, og sagen har en sådan karakter, at den vil skulle behandles på en Generalforsamling.

 

Orø Minigolf center. Bestyrelsen har dialog med Holbæk Kommune og afventer at de går ind i sagen. Det er oplyst fra kommunen, at de vil indhente Minigolf centrets synspunkter på bestyrelsens henvendelse til kommunen.

 

Strandet fiskekutter. En køber har meldt sig for 5000 kr., og dermed er problemet på vej mod en glædelig løsning!

 

Bom mod Enghaven. Det blev diskuteret for og imod, om der var et gennemgangsproblem for handicappede, barnevogne mv. Der var enighed om, at ingen havde observeret store problemer eller klager, og at det altid var muligt at løfte selve den ulåste bom op. Det blev besluttet ikke at gøre noget, og at den nuværende ordning fungerede udmærket.

 

Greneklip ved vejene. Det blev diskuteret, hvad der skulle gøres, hvis nogle grundejere ikke sørgede for at klippe grene ud mod vejene. Beslutningen var, at bestyrelses-formanden skriver til konkrete grundejere med en frist for beskæring, og at bestyrelsen – såfremt fristen ikke blev overholdt – forbeholdt sig ret til at købe den nødvendige beskæring og sende regningen for dette til de berørte grundejere.

 

Græsslåning engareal. Det blev besluttet at indhente tilbud fra Jens Jensen på såvel græsslåning på engen som evt. nødvendige grenebeskæring ved vejene, jfr. ovenfor.

 

Brandsikring. Bjarne blev valgt som ny tovholder.

 

Bålplads. Bestyrelsesformanden vil i efterårsnyhedsbrev igen understrege, at byggeaffald ikke må brændes af på grundejerforeningens bålplads, og at grundejerne skal sørge for at smide grene mv. godt op på bålpladsen.

 

At huske til året i øvrigt: Ny vedtægtspjece skal laves, og det skal høres, hvem der er interesseret i et medlemsregister på nettet.

 

Næste bestyrelsesmøde: Søndag, den 11. november 2007, kl. 10.00 hos Bjarne på Vibesti 5.

 

 

Mvh

Søren Jensen