Referat fra bestyrelsesmøde 11. marts 2007 kl. 13.00 hos Britta

 

Tilstede var Ole, Flemming, Kurt, Britta og Leif

Afbud fra Erik og Preben

 

 

Bestyrelsesmødet 1. november 2006 hos Preben i Rødovre måtte desværre aflyses, da færge­driften til/fra Orø blev indstillet pga. et voldsomst stormvejr. Så derfor var det et halvt år gam­melt referat fra 9. september 2006, der nu endelig skulle godkendes.

Der var ingen bemærkninger til referatet, som dermed endelig blev godkendt.

 

·        Efterårsbrevet udsendt – men hvad med dets informationsværdi => OK efter de spredte bemærkninger at dømme.

·        Vedr. input til forårsbrevet for 2007, der skal være klar til udsendelse 1. april sammen med opkrævning for vandafgift.

 

·        Vedr. mere tyveri hos Annelise Gersby. ”Ny mail” til bestyrelsen fra Annelise Gersby forud for det planlagte bestyrelsesmøde 1. no­vem­ber om flere småtyverier fra hendes som­merhus og formandens svar herpå. Der frem­­kom ved dette møde ikke supplerende nye kom­men­­tarer om bestyrelsens ansvar i denne forbindelse.

 

·        Vedr. den lokale skytteforening. Ingen reaktion modtaget overhovedet fra den lokale skytteforening på vores brev 5. sep­tember 2006 (kopi heraf vedlægges dette referat), men enighed om at hverken grundejer­fore­nin­gen eller bestyrelsen har noget ansvar i denne forbindelse – ud­over at videregive vigtige meddelelser fra skytteforeningen til grundejerne og deres fa­mi­lier og især til dem, der færdes i deres både i skydeområdet på Isefjorden, og dette bør for god ordens skyld også nævnes i forårsbrev 2007. Og i samme forbin­delse er det i øvrigt vigtigt, at den røde kugle, der hejses til advarsel har en stør­rel­se, så den er let at få øje på – selv på lang afstand.

 

·        Vedr. den fortsat bestående risiko for miljøforurening. Leif orienterede om seneste udspil i forhold til FVD – Foreningen af Vandværker i Dan­mark – nemlig bekymringen for udledning af spildevand inden­for den beskyttelsesafstand på 300 m fra vort vand­værks drikke­vands­­boring, som alle landets vandværker har krav på respekt om jf. Miljø­be­skyt­telseslovens §28 stk.2. At holde et vågent øje med miljøforurening forældes prin­cipielt aldrig, og vand­værkets bestyrelse kunne med rette klandres for forsømmelse, så­fremt den ikke kan do­ku­mentere at gøre sit bedste for at trænge igennem til myndig­he­derne med sin be­kymring for en langsigtet miljømæssig skade fra en mistænkt nedsiv­ningsforu­rening.

Og en sådan blev faktisk aldrig undersøgt og efterkontrolleret i forbindelse med den tid­ligere bestyrelses anmeldelse af den såkaldte ”Esmosesag” til Tilsynsrådet i 2000 og på­følgende afvisning i 2001.

Orøgaard Vandværk er derfor tvunget til at fort­sæt­te med at frem­hæve sin bekymring for en uoprettelig skade på vores drikkevands­boring fra en formodet ulovlig og af omfang ube­kendt nedsivning, hvis den får lov til at fortsætte gennem en længere årrække.

Fak­­tisk forholder det sig sådan, at Tilsynsrådets afgørelse i 2001 afslutningsvis rummer en løftet pegefinger til Holbæk Kom­mu­ne om at være særlig opmærksom på netop den skadelige langtidsef­fekt fra en ned­sivning, og Tilsynsrådet opfordrer tilmed HK til at indlede en nærmere ny undersøgelse heraf, såfremt Orø­gaard Vandværk anmoder om det. Men, vi afstemmer og rådfører os foreløbigt om dette med FVD’s advokat.

 

·        Vedr. vandværksmødet på kroen 30. marts 2007. Flemming deltager i sin rolle som næstformand, da Leif ærgerligt nok er forhindret og da ikke mindst i betragtning af, at det kun var formæn­dene fra Orø’s fire største vandværker, der var inviteret med ved sidste fællesmøde, samt at Brittas påpe­g­ning heraf heller ikke hjalp.

Et af de vigtigste punkter for os er vel at få formidlet en ringforbindelse til også de nordlige vand­værker på Orø.

 

·        Vedr. foreningens og vandværkets aktuelle økonomi. Britta havde inden mødet frem­sendt helt aktuelle regnskabsopstillinger for henholdsvis foreningen og for vandværket.

 

·         Grundejerforeningens driftsregnskab viser et overskud på kr. 20.982 imod et bud­get­teret overskud på kr. 3.465, hvilket overvejende skyldes, at der i 2006 er brugt ca. kr. 18.000 mindre på vedligeholdelse af foreningens veje, og det skyldes formodentligt igen, at de seneste par års syste­matiske pleje har løftet vejene op til en generel højere stan­dard. Der er hen­sat kr. 10.000 til opsparingskontoen for vedligeholdelse af Orø­gaardsvej

·         Vandværkets driftsregnskab skal fra 2006 og fremover indrettes til dels 1) vand­vær­kets hovedanlæg for sig og dels 2) forsyningsnettet til egne brugere m.v. for sig.

 

Anledningen er den udvidede leveringsaftale, som bestyrelsen i 2005 indgik med Engha­ven Vandværk (EV), og som betyder, at sidstnævnte efter en af Holbæk Kom­mu­ne god­kendt driftsbidragsnøgle skal med­­­virke til at dele de samlede omkostnin­ger til vort ho­ved­anlægs årlige drift og vedligehol­delse. Der kørtes allerede igennem hele 2006 efter skøn­nede forbrugsmængder på henholdsvis 2.600 m3 og 3.000 m3 produ­ceret drikkevand for henholdsvis OV og EV til forholds­mæs­­sig deling af ho­vedan­læggets forventede samlede årlige om­­kostninger for 2006 på kr. 41.135 (excl.  investeringen i det forkromede net, som blev indført på vandværket for at holde insekter væk). Der udestår derfor en finpudsning af vand­værkets regnskab med hen­blik på udsendelse sammen med indkaldelsen, der som be­kendt skal postes senest 3 uger forud for ge­ne­ralfor­sam­lingen.

 

·        Leif omtalte kort status for hjemmesiden med bl.a. de ajourførte vedtægter fra sidste generalforsamling. Desuden berørtes kort spørgsmålet om en evt. medlemsliste på hjemmesiden, hvor informationsindholdet skal forelægges næste generalforsamling f.eks. i hvilken udstrækning private tlf. numre ønskes medtaget af hensyn til indbyrdes kontakt mellem grundejerne og deres familier. Det kan dog lægges op som en frivillig angivelse heraf, som da lægges ind.

 

·         Følgeopgaver fra generalforsamlingen henholdsvis 10. og 18. juni

Bestyrelsesmødet fortsatte med at gennemgå aktivitetslisten fra generalforsamlingen (se evt. hjemmesiden www.oroegaard.dk for følgeopgaver fra generalfor­samlingen i 2006, og her udestår nu kun

·        endelig nedrivning af det gamle telefonskur her i foråret 2007 og det burde måske kunne klares i forbindelse med næste bestyrelsesmøde, eller i det mindste påbegyndes ved den­ne lejlighed, f.eks. flytning af brandsikringsgrej. Forinden skal EL forsyning og fliser selvfølgelig være på plads. Det blev aftalt, at Ole har ansvaret for EL og at han i det for­nødne om­fang trækker på f.eks. HEBO.

 

Se bestyrelsens aktivitetsliste på foreningens hjemmeside www.oroegaard.dk og herunder:

 

·         Brandinformationsmøde ved Kurt Nellemann gennemføres 9. juni 2007 kl. 10.00, og mødestedet er festplad­sen på hjørnet ved siden af vandværket. Se nærmere ved opslag eller op på foreningens hjemmeside www.oroegaard.dk

·         Flemming tager sig af udestående opgaver ved stranden, f.eks. bro og trappe, og han planlægger og laver selv aftaler med folk, der vil give en hånd med.

·         Både, som har overvintret i græsset op imod fodboldbanen skal enten sættes i vandet eller fjernes herfra senest 15. april

·         Sandkrybben udfor skurvognen er fyldt op, og der ligger nu tillige en stor grusbunke for enden af Orøgaardsvej, hvad vi netop gerne ville have undgået. Men det skyldes åben­bart, at Erik Møller nu har solgt sin store lastvogn, så der måtte købes grus fra en leve­ran­dør med en lastvogn med anhænger. Preben og Steen følger op på vore alternative leverandører af vejgrus.

·         Preben kontakter Bent Møller, som har et bud på et mindre firma eller en mand, som kan rense op i græsrabatten overfor skurvognen og vandværket.

·         Og det er måske netop følgende Jens Jensen, Flenøvej 6 Orø, tlf. 23418655, som efter aftale med Bent Møller har fremsendt tilbud på høvling af foreningens veje. Leif videre­sender kopi af tilbuddet til Preben.

·         Kurt Nellemann har på mødet givet tilsagn om, at give sin nabo en håndsrækning med at få kørt det langvarigt opstab­lede affald væk fra dennes vejrabat, hvis denne ringer ham op herom.

·         Vi skal ligeledes have taget stilling til det langtidsopbevarede affald inde på selve grun­den Uglesti 10, for er det overhovedet grundejerforeningens ansvar, såfremt det ikke er brandfarligt?

·         Møde hen på foråret med Clay Green om bl.a. FVD’s stillingtagen til ovenstående om en formodet ulovlig ned­siv­ning, som bestyrelsen gerne forinden vil have en principiel afkla­ring på, samt om hans deltagelse i udgifterne til vedligehold af Esmosevej­stykket frem til gartneriet

·         Udviklingen i den ønskede ringforbindelse med vandværkerne sydpå og herudfra et evt. videre­gående samarbejde med Næsby Vandværk.

 

·        Dato fastlagt til søndag, den 10. juni 2007 kl. 10.00 på Orø Kro, og indkaldelse med relevante bilag skal da postes senest fredag, den 18. maj

·        Bestyrelsens skal konkretisere sine egne evt. skriftlige forslag til beslutning (f.eks. medlemsoversigt på hjemmesiden) under dagsordenens pkt. 7 ”indkomne forslag”

 

Oprindeligt fastlagt til 14. april 2007 kl. 10.00, dvs. at der indledes med bestyrelsesmødet og efter­følgende arbejdsaktiviteter på festpladsen, men Preben er forhindret denne dato.

Han kan til gengæld de to efterfølgende lørdage, dvs. 21. og 28. april

 

·        Ole foreslog et nummereret nøglesystem og fremviste rekvisitionsblanket, som han kunne anbefale

·        Det blev til almindelig orientering oplyst, at bålpladsen bliver brændt af inden påske, så grundejerne har plads til at komme af med brændbart affald

 

 

Mvh/Leif Thorsted

 

 

 

 

 

 

Efterskrift: Da det har vist sig, at alt var optaget søndag, den 10. juni 2007, blev generalforsam­lin­gen flyttet til søndag, den 17. juni 2007 kl. 10.00 på Orø Kro