Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Orøgaard        

 

 

 

Dato: 13. maj 2006

 

Sted: Fasansti 14, hos Leif Thorsted

 

Deltagere:

- Preben Nørgaard

- Britta Aagaard

- Flemming Nørregaard

- Kurt Nellemann

- Leif Thorsted (referent)

 

Afbud fra:

Per Sjøstedt

 

 

 

Leif lagde som formand ud med, at takke for oprydningsindsatsen dagen i forvejen, dvs. St. Bededag, hvor Pre­ben som tov­holder for foreningens veje havde arran­geret maskinel grenklipning, hvor grene måtte hæn­ge for langt ud over vejen til gene for de store lastvogne, som jo i alles interesse skal kunne komme frem. Udover 4 mand fra bestyrelsen mødte 3 grundejere (Erik Smidt, Carlo Pedersen og Ole Aagaard) frivilligt op for at give en hånd med – en stor tak til dem for deres assistance.

 

Der var stor enighed om, at grenklipperen næste gang (dvs. om ca. 2 år) bør have et forspring på mindst 1 times tid, eftersom han kører samme vejstykke igennem flere gange for at få klippet i såvel normal som stor højde og selvføl­gelig i begge vejsider. Derfor vil det bare stresse og forsinke hele processen, hvis han har hele op­rydningsholdet lige i hælene.

 

 

Godkendelse af referat:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. marts 2006 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Gensidig orientering:

 

 

 

 

 

Det skal bemærkes, at vores boring tilbage i 1992 undtagelsesvis i en spidssituation har indvundet helt op til 22.000 m3 hvilket var mere end dobbelt så meget som de ca. 7.500 m3 vi måtte forvente at skulle indvinde til os selv og Enghaven med tilsammen 5.600 m3 plus ca. 1.900 m3 til Næsby, samt at disse ca. 7.500 m3 ligger indenfor Orøgaard Vandværks nuværende vandindvindingsret på 9.000 m3. Umiddelbart ser det med disse tal der­for ikke ud til at give problemer at skulle levere ca. 1.900 m3 til Næsby, men der vil abso­lut ikke være nogen nødforsyning for os at trække på, hvis Næsby Vand­værks boring lukkes og progno­sen ikke holder – førend vi har fået en ringforbindelse sydover. Evt. udvidelse af vores nuværende vandinvind­dingsret på 9.000 m3 ville koste 0,35 kr .p.t. pr. m3.

 

Bestyrelsen har nu taget kontakt til Foreningen af Vandværker i Danmark for at få vendt denne sag nok engang - og denne gang med vores interesseorganisation i ryggen.

 

 

 

Aktiviteter/ opgaver/ beslutninger:

 

 

 

 

·         B2.1 – Lille træbro og trappe ved molen. Ny tidsfrist er juli/august

·         B2.2 – Cementbelægning på molen. Ny tidsfrist er juli/august

·         B2.3 – Fjerne både fra sportspladsen m.m.  Ny tidsfrist er ult. juni

·         B5.1 – Enghave aftalen skal godkendes hos Holbæk Kommune. Ny tidsfrist er maj/juni

·         B5.2 – Evt. aftale med Næsby Vandværk stilles i bero, indtil ringforbindelse til Salvig Vandværk

·         B7.0 – Politiet om 20 km skilte. Ny tidsfrist er august

·         B8.0 – Vej Vedligeholdelsesaftale med Clay Green.

Se evt. mere under B-aktivitetslisten for ovenstående på hjemmesiden

 

 

 

 Generalforsamlingen 10. juni på kroen:

 

Af disse bilag præsenterede Britta allerede på forrige bestyrelsesmøde 18. marts de krævede regn­skaber/bemærkninger for 2005, samt budget­prognoser for næste års regnskaber gæl­dende for såvel grundejerforeningen som vandværket, og Leif medbragte til dette møde udkast/kladder til henholds­vis ind­kaldelsesbrevet og til bestyrelsens 5 forslag til behandling under pkt. 7 Indkomne forslag.

Disse blev gennemgået her på bestyrelsesmødet og tilbage stod herefter blot de sidste justeringer, så indkaldelsen kunne udsendes senest onsdag, den 17. maj 2006.

 

For at antallet af bestyrelsesmedlemmer kan være 7 som §6 foreskriver, løftes undtagelsesvis her i 2006 en nyvalgt 1-årig suppleant straks op som bestyrelsesmedlem, og bl.a. derfor anbefaler denne bestyrelse i sit forslag nr. 3, at der fremover vælges to suppleanter årligt. I indeværende periode har vi således manglet en ekstra suppleant, som kunne træde ind i den nuværende 6 mands bestyrelse.

 

 

 

 

 

Eventuelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 10. juni kl. 9.00 på Orø kro som optakt til selve generalforsamlingen.

 

 

 

Referent

Leif Thorsted

20. maj 2006