Referat fra bestyrelsesmødet, lørdag den 9. september 2006 kl. 14 på Fasansti 14

 

 

Der var afbud fra Ole Olsen og Kurt Nellemann. Sidstnævnte havde imidlertid inden mødet afleveret et notat med sine synspunkter og forslag i henhold til den udsendte dagsorden.

 

Leif bød velkommen til Erik Svendsen, som deltog for første gang som bestyrelsesmedlem.

 

Gensidig orientering

 

Sommerfesten, lørdag den 5. august med loppemarked og grillaften forløb absolut tilfredsstillende.

Der deltog iflg. Britta Aagaards opgørelse 53 voksne medlemmer og 11 børn, samt 13 gæster, der tilsam­men lagde penge svarende til en sam­let indtægt på kr. 1.975.

Salget på loppemarkedet og i det kinesisk lotteri omkring varer gav tilsammen en indtægt på kr. 4.647, og med salget af øl/vand på loppemarkedet på kr. 1.035 samt kr. 800 fra det kinesiske lotteri om aftenen, så løb de samlede indtægter op på i alt kr. 8.457.

De samlede udgifter beløb sig til kr. 6.141, så det resulterede i et samlet overskud på kr. 2.316   

Disse penge blev efterfølgende brugt til køb af et stort telt til foreningen til kr. 2.995, og det betyder følgeligt, at der trækkes kr. 629 på medlemsfonden.

 

Pladsforholdene under telt for deltagerne blev drøftet under henvisning til risikoen for mindre godt vejr, og der var enighed om, at det kunne være en god idé at holde øje med og indkøbe ensartede borde, for at udnytte pladsen optimalt. Flemming vil kigge efter sådanne borde, samt nogle kogepla­der, der forventes at ville koste 200-300 kr./stk.

Der var til­lige enighed om at bruge yderligere kr. 2.995 til endnu et telt fra medlemsfonden på p.t. kr. 9.769, så foreningen selv har tilstrækkelig teltkapacitet og ikke som i år skal håbe på at kunne låne sig frem.

 

Forholdet til Orø Minigolf/gartneriet

Kurt anbefalede i sit notat til bestyrelsesmødet, at grundejerforeningen/formanden tager et møde med Clay Green med det formål at komme ud af det nuværende dødvande, som har sin rod i den nedsivende forurening, som grundejerforeningen hævder, at Orø Minigolf etablissementet gør sig skyldig i indenfor vandværkets 300 meters sikkerhedszone.

I samme forbindelse afviste Flemming i sin rolle som næstformand de gavekort til Orø Minigolf, som Clay Green havde tilbudt til foreningens sommerfest – en afvisning som bestyrelsen bakker op om.

Kurts anbefaling af et møde med Clay Green bør imidlertid tages seriøst, så begge parter gensidigt kan ridse deres synspunkter op og forholde sig til, hvordan forholdet kan normaliseres. Herunder også udgiftsdeling til vedligeholdelse af  Esmosevejstykket frem til gartneriet

 

Brandøvelse

Årets sommerbrev lagde bl.a. op til en brandøvelse som den, der gennemførtes sidste sommer.

Kurt omtaler i sit notat som foreningens brandchef, at brandøvelsen må udsættes til næste forår eller sommer, men han anbefaler ved samme lejlighed, at foreningen anskaffer nogle brandtæpper og et antal pulverslukkere til anbringelse i det nye brandskab, da de er meget hurtigere at hente frem som førstehjælp ved et brandsted fremfor brandsprøjten, ligesom han anbefaler, at grundejerne i øvrigt selv anskaffer sig en sådan (bør påpeges i efterårsbrevet).

Pulverslukkere skal til efterprøvning mindst hvert andet år,

 

Vedr. indbrud og hærværk i grundejerforeningen,

Vi har på det seneste oplevet noget så usædvanligt som indbrud og hærværk i grundejerforeningen f.eks. hos Annelise Gersby, hvor en dør er blevet ødelagt for at komme ind i huset. Indbruddet blev anmeldt til politiet. Desuden rapporteres der om skyderier indenfor foreningens område – og klart i strid med ordensreglemen­tet.

Bestyrelsen tager disse episoder til efterretning.

 

Advisering om den lokale skytteforenings øvelsestidspunkter

Foreningen har gennem Bent Møller modtaget en henvendelse fra Orø Skytteforening, idet man ikke mener, at bestyrelsen ikke videregiver deres udsendte skydeadvarsler.

Leif har sendt omdelte brev til skytteforeningens formand Tyge Larsen om bestyrelsesskiftet og om at holde Bent Møller, samt formanden orienteret om fremtidige skydeadvarsler til medlemmerne.

 

Orientering om foreningens og vandværkets aktuelle økonomi

Britta gennemgik den aktuelle økonomi og uddelte hertil dugfriske august-ajourførte råbalanceark for hen­hold­svis grundejer­forenin­gen og vandværket med overskriften ”Resultat og Balanceove­r­sigter”. Råbalancer med hele fire måneder tilbage af regnskabsåret lider selvfølgelig af manglende pos­te­ringer, f.eks. at alle kon­tingenter el. lign. endnu ikke er indbetalt, men kan alligevel give rimeligt pålidelige fingerpeg om, at økonomien udvikler sig tilfredsstillende, og netop det kunne Britta sige god for gældende for begge områder.

Et godt fingerpeg er i øvrigt at Britta’s råbalancer for regnskaberne løbende viser den aktuelle procentandel der er nået i forhold til det på generalforsamlingen ved­tagne budget.

Desuden uddelte Britta på mødet en opdateret ”Adresse- og telefonliste” gældende for den nye bestyrelse, og denne bestyrelsesliste indrykkes på hjemmesiden.

Endelig oplyste hun, at vi stadig ikke har fået et navn på den nye kasserer for vores nabogrundejer­forening, Enghaven

 

Status for hjemmesiden

Leif redegjorde for opdatering af foreningens hjemmeside, og bl.a. om en aftale med Carlo Peder­sen om at få fornyet hjemmesidens startside, så den ikke længere melder om det nu forgangne ”Forår 2006”.

Relevante informationer fra generalforsamlingen vil snarest blive ”uploaded”.

Det står selvfølgeligt helt klart, at hjemmesiden ikke benyttes af alle, så den afløser ikke papirgan­gen via Post Danmark til medlemmerne, men den kan distribuere informationer langt hurtigere til det trods alt støt stigende antal, som har computer og kan videregive væsentlige informationer til naboen, som måske ikke har en sådan. Endelig fungerer hjemmesiden som et slags åbent arkiv, hvor medlemmerne kan finde refe­rater, love og vedtægter m.v.

 

Veje m.v.

Preben oplyste, at vejene gås igennem inden vinteren. Han fortalte videre, at han vil tage kontakt til Erik på den røde ”Enghavegaard” om han for en passende aftale/pris vil rydde for sne på vore veje.

 

Britta berettede om beplantning på den yderste del af Orøgaardsvejs areal udfor matrikkel ”3db”, der ejes af Pernille Ørsted, eller nærmere betegnet lige overfor vandværket. Bestyrelsen skal have fat i tegninger, der dokumenterer at beplantningen rent faktisk sker på Orøgaardsvejs areal, så vi kan få en fornuftig snak med Pernille Ørsted herom.

 

Følgeopgaver fra generalforsamlingen henholdsvis 10. og 18. juni

PS! Kun bestyrelsen fremsatte i år forslag til behandling på generalforsamlingen

 

Der var enighed om, at det sammen med refe­ratet fra generalforsamlingen udsendte foreløbige tillægsblad med vedtægtsændringer sagtens kan række 1-2 år frem, før en ny vedtægtspjese må laves og udsendes. De ajourførte vedtægter vil desuden snarest være tilgængelige på hjemmesiden.

 

Renoveringer på festpladsen skrider planmæssigt frem, men det udestår dog at få banket et jord­spyd ned ved skurvognen til den énfasede EL-forsyning, som nu er blevet gravet op og flyttet ”på plads”. Men afprøv­ning og tilslutning heraf kræver imidlertid efter loven en autoriseret installatørs mellem­komst, og det er igen en forudsætning for opsætning af pejlelys til medlemmernes færden på Orø­gaardsvej, når det er mørkt.

Endelig nedrivning af det gamle telefonskur foretages til foråret 2007.

 

Ansvaret for trævæltninger udover foreningens veje er nu en gang for alle fastlagt i grundejerfor­eningens vedtægt §11

 

Øvrige aktuelle forhold og opgaver

·         De annoncerede, men udeblevne aktiviteter ved molen, bl.a. badebro og trappe skal forklares i efterårsbrevet og sættes på dagsordenen til foråret.

·         Det kan glædeligvis konstateres, at indførelse af hængelås på bommen forekommer at blive bredt respekteret

·         Reminder om bådplacering udfor molen gentages i foråret 2007

·         Der skal arbejdes videre med udviklingen i ringforbindelse sydpå og evt. videregående sam­arbejde herfra med Næsby Vandværk

·         Henvendelse til politiet om 20 km skilte på Orøgaardsvej droppes iht. Kurts notat.

·         Flemming vil købe græsfrø hos Metro til såning/reparation på festpladsen

·         Preben spurgte til opsætning af indkøbt tømmer til rækværk på begge sider af vejen ned mod stranden udfor passagen ved drænrøret og sivene. Flemming vil tage sig af dette sammen med Bent Møller.

 

Sekretæropgaven

Ingen af vore to nye bestyrelsesmedlemmer Erik og Ole har ønsket at påtage sig sekretæropgaven og herunder at skrive referat fra bestyrelsesmøderne. Leif forsøger indtil videre at klare dette ved siden af sin formandsopgave, men bestyrelsen skal jo senest til generalforsamlingen i juni 2007 kunne foreslå en sekretær til at skrive referat herfra, og det kan jo af gode grunde ikke være forman­den, så vi må vist have lagt hovederne lidt i blød.

 

Tips til det forestående efterårsbrev:

·         Reminder om bådplacering udfor molen gentages i forårsbrevet 2007

 

 

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 1. november kl. 17.00 hos Preben, der bor på adres­sen:

Valhøjs Allé 127 E  st.tv.
2610 Rødovre

tlf.: 36 70 67 89

 

 

 

referent

Leif Thorsted