Nyheder


Grundejerforeningen Orøgaard


27. marts 2020: Holbæk Kommune har udsendt info om Corona i drikkevand, se her

Jubilæumsfest på stranden i meget blæsevejr!

Sct Hans Aften 23.6.2019

Arbejdsdagen 1.6.2019:

13. februar 2019: Tina Lundsteen-Larsen har trukket sig fra bestyrelsen - se denne information fra formand Henrik


Januar 2019: Alf Maischnack har solgt sit sommerhus. Det betyder nogle ændringer i bestyrelsen, så Freddy Hansen, Mågesti 6 (nuværende suppleant) indtræder i bestyrelsen og Lars Vedsmand overtager dele af Alfs engagement i Vandværket - det tekniske og administrative, mens økonomien omkring Vandværket ligger  hos en ny kasserer.

 

Januar 2019: Vi har modtaget besked fra Fredningsnævnet om, at det er afgjort, at fredningen af Orø Marin Område IKKE er omfattet af krav om VVM (Yderligere miljøundersøgelser).Ikke noget der får praktisk betydning, men så kan I se det her: Screeningsafgørelse

 

November 2018: Vi har modtaget besked om, at fredningen af Orø Marin område er forlænget:se her: Tidsfristforlængelse fredning

 

 

Se efterårsbrev 2018 længere nede...

Her på vejen til vinter: Der er lukket for at aflevere grenaffald på stranden, men der er plads nok til affald efter 1. januar til jubilæumsbålet i 2019...


NyhederHUSK: MEDLEMSKONTINGENT TIL Grundejerforeningen forfalder fremover i MAJ månedBliv aktuelt orienteret på vores Facebookside: Os med hus eller sommerhus i Orøgaard,

Her er der også er gode muligheder for kontakt mellem medlemmerne.


Så er der igen rabat på færgebilletter


:

Årets første nedsættelse af færgetakster for personvogne og personer mv. træder i kraft den 15. marts 2017, og varer igen efter sommerferien og tilskuddet bliver på 40% af den gældende billetpris.


Da vi ikke kan sælge halve eller skæve månedskort har vi valgt først at starte med tilskud til månedskorteneden 1. april. Til gengæld vil det tabte blive indvundet i månederne juni og august.

Af ændringer i retningslinierne kan nævnes:


–  at alle trailere nu får godstilskud hele året uanset om overfarten er privat eller erhvervsmæssig

–  at varevogne på papegøjeplader får godstilskud hvis overfarten er erhvervsmæssig

–  at chauffør og medhjælpere i vare- og lastvogne får godstilskud hvis overfarten er erhvervsmæssig


NYT OM KLOAKERING ORØGAARD:Kloakken skulle stort set være færdig her i starten af november 2017. Brønden ved Esmosevej er fjernet, og der tages stilling til i foråret om der igen er indsivning så den skal skiftes, men kommer ikke til at berøre, at kloakken så skulle virke. En række medlemmer er allerede i gang med at få lavet de private tilslutninger. Vejene er retableret efter kloak, der mangler asfaltering i krydset Esmosevej/Fasansti og Orøgaardsvej, hvor Fors er ved at overveje ud fra tidligere video, om der lægges nyt slidlag hele vejen eller kun til KBEs arbejdsplads og nedefter.Lars Vedsmand/bestyrelsen

Oplysninger om kloakeringen


Stikord fra møde og besigtigelse med Anna-Louise Skovmand, FORS 21.10.2016.


Grunden til at de har fremskyndet de arkæologiske udgravninger, skyldes at de er lidt i restordre på pumpestationer i Brønde, så derfor i gang hos os for at have fuld beskæftigelse til kloakentreprenøren.

Husk, der lægges løbende tidsplaner op på Fors hjemmeside:  http://www.fors.dk/privat/spildevand. Se på kortet, klik på Næsby Strand, herefter kan du downloade gældende tidsplan i bunden af venstre side. Nuværende er fra 3.10, men den revideres.

ALS lægger nye tidsplaner op. Med forbehold kommer de måske i gang på denne side jul. Muligvis allerede fra uge 48 men reelt nok først omkring nytår.

De starter selvfølgelig med etablering af byggeplads og P-Plads. Der laves ved byggepladsen en større tavle med bl.a. opdaterede tidsplaner for de enkelte veje i Orøgård.

Inden de går i gang, sætter Fors som aftalt en pind hvor skelbrønden forventes at komme til at være – og spray hvis det er i en indkørsel.

Der tages hensyn til at det trods alt er et sommerhusområde. Kloakeringsarbejdet forventes derfor udført Ma-To fra 6.30-16.

Fors har videofilmet alle vejarealerne inkl Orøgårdsvej og der synes ikke at være nogle uenigheder om vejenes standard. Der retableres som aftalt med stabil. ALS er meget imødekommende overfor ønske om at de veje der nu er som ”hjulspor” bliver retableret med stabil og græsfrø i midterrabatten. Altså som hjulspor med græs i midten.

Arkæologerne er færdige på Strandsti – der graves og lukkes til samme dag, der hvor de er.

Rylesti – afventer arkæologerne endnu ikke taget stilling om gravning her.

Fasansti – her graves et par steder

Muligvis også på Haresti, uafklaret p.t.

Pumpestationer lægges:

På del af Dorthes grund, købt af FORS

I krydset Strandsti/Haresti. Her retableres med asfalt omkring pumpestationen

Ved Drivhusene, areal købt af FORS


Grene:

Der er forskel på hvor dybt de graver og dermed også om de alle steder skal bruge 5 meter friareal til den store gravemaskine, så flere steder kan de nøjes med en mindre.

Det er ikke et krav, at grene fjernes, men der kan ryge/knække en enkelt gren eller 2. Følgende steder er der risiko for at grene knækker – så hvis du vil undgå muligt knækkede grene, skal der skæres:

Fasansti:  Ud for undertegnede, 2 grene fra fyr og birk

Strandstien:

Nr . 3 2-3 små fyrretræer ud mod vejen ned mod Dorthe fældes efter frivillig aftale.

Nr. 23, enkelte grene, 1 rager ud og 2 sidder i arbejdshøjden

Haresti:

Øverst op mod Mågesti: 1 par grene i risiko

Rylesti:

Et par grene ved Ruth

Mågesti:

Lidt grene ved Freddy

Uglesti:

Nr. 8 – 2 grene

Nr. 6 tyndt hældende træ over vejen samt vissent bør fjernes (er vist allerede udført her i weekenden)

Nr. 4 – 2 grene

Jeg forklarede om vores port til Enghaven. Det er jo en brandvej og derfor ikke lås på. Det kan komme på tale, at dette i en kort periode bliver indkørsel til Orøgaard.

ALS mente bestemt, vi med hensyn til stikledningerne på beboernes egne grunde også skulle få tilbud fra KB Entreprise. De er reelle på priserne og vil have den fordel, hvis såfremt… at de i forvejen har nogle af maskinerne og byggepladsen intakt, så de ”er i området”, vej for vej.

Jeg arbejder på, men har ikke lavet endnu, at lave en enhedspris for forskellige dele af arbejdet (tilslutning skelbrønd, meterpris gravning i græs og grus, evt. tilslutning gennemløbsbrønd eller eksisterende ledning, fjernelse af hegn, træer og buske og så stille det op i forhold til antal beboere der tilslutter sig en sådan aftale, stadig vej for vej.

Ref. Lars Vedsmand, Uglesti 9, 24-10-2016.
Brev vedr. kloakeringen 6.juli 2016


Til Orøgaard Grundejerforening


Kloakering i Næsby forventes at gå i gang senere på året. 


 

Beskæring


Vi vil gerne have hjælp fra grundejerne til at sikre fremkommelighed og gode arbejdsforhold for kloakentreprenøren ved at beskære træer, buske og hække langs veje og stier.


En gravemaskine er stor og bred med en gravearm der når højt  og der skal også være plads til lastbiler.


Derfor beder vi om, at grundejere i løbet af sommeren får beskåret alt beplantning , som rækker ud over skel, og gerne i op til 5,5m højde, så entreprenøren kan råde over hele vejarealet, og ikke risikerer at beskadige træer mm.. Vi er bekendt med, at der i grundejerforeningens regulativ kun er krav om en frihøjde på 4,2m, men dette er desværre ikke nok, til at entreprenøren kan komme igennem med sin gravemaskine.


Hvis der er højtsiddene grene, som man gerne vil have hjælp til, kan man kontakte entreprenøren.


http://oroegaard.dk/onewebstatic/1d6b7fb721-love-grenklip.jpg


http://oroegaard.dk/Love%20og%20regler/Grenklipning.htmlTidsplan


Det mere præcise tidspunkt for opstart i Næsby afhænger af hvordan og hvor hurtigt det går med den første kloakering i Brønde.


Så snart vi ved noget om forventet opstart, skal vi nok informere om det, men ind til videre kan vi fortælle lidt om hvad vi forventer:


-  Der kan blive tale om at entreprenøren starter med at sætte 2 – 3 af områdets dybe pumpestationer i efteråret mens vejret stadig er mildt.


- I Næsby, vil første opgave herefter være at grave en lav rende i alle grusvejene, så arkæologerne kan undersøge om der er fortidsminder.


Vejene sættes straks i gang igen så der kan køres på dem.


- Når arkæologerne herefter frigiver området kan kloakeringen gå i gang. Der bliver gravet ledninger i alle vejene og sat skelbrønde på de enkelte ejendomme.


Entreprenøren vil markere forventet placering af skelbrønd minimum en måned inden den laves.

 


Detaljer om projektet


Der bliver opsat en infotavle i området, så man kan orientere sig om entreprenøren planlægning.


Der laves skurplads midtvejs på Orøgårdsvej.


Mens entreprenøren arbejder i området, ser vi også gerne, at grundejer holder skraldespande og biler inde på grunden.


Vi har aftalt med "Spisestedet Orø", at deres parkeringsplads må benyttes, hvis entreprenøren spærrer for adgang til en indkørsel.

 


Ifølge aftale med Orøgaards tidligere formand Birgit Friis Petersen retableres vejene og stier med stabilgrus 0/18

 


FORS' entreprenør er KB Entreprise  http://www.kbentreprise.dk/


Entreprenørens formand er Johannes Bang: tlf. 21640778

 


Vi håber, at du vil sørge for at viderebringe ovenstående til medlemmerne i grundejerforeningen og vi hører meget gerne fra dig, hvis der skulle være problemer med, at vi spørger om en større frihøjde.


Med venlig hilsen


Anne-Luise Skovmand

Projektleder, Projekt og GIS


fors_Email


Fors A/S I Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk I CVR: 33 03 28 38


H: 70 20 20 66 I D: 30 10 36 53 I


als@fors.dk

fors.dk

facebook.dk/fors


Se billeder fra Skt.Hansbålet 2016

Kære naboer i Skoven

 

Vær rare at sørge for at klippe græs og grene, så rabatten uden for dit grundstykke er frit. Der skal være 2,5 meter fra midten af vejen ind til bevoksningen, der desuden også skal klippes ind op til 2,5 meters højde. Foreningen sørger for klip fra 2,5 meter til 4 meter.

Hvis vejene ikke er fremkommelige, kan vi få problemer med bl.a. afhentning af affald og tømning af samletanke.

 

De bedste hilsner, Birgit

Arbejdsdagen var igen i år en stor succes. Vejret var vidunderligt, og da den samlede

arbejdsstyrke nærmede sig 20 flittige folk, fik vi rengjort vandværket og klippet græs og

bevoksning på vandværksgrunden og fællesarealerne ved Orøgaardsvej. På stranden blev borde og bænke olieret og istandsat, og molen blev pyntet med badetrappe og bådebro.

 

Tak til alle, der deltog i arbejdet - dejligt, at I gør en indsats for vores fællesskab!

 

Sommerhilsner, Birgit

Forårsbrev

Formandens efterårsbrev bliver udsendt

til alle, men kan også hentes på

hjemmesiden. Klik her


Om kloakeringen

Den 15.3 blev der holdt informationsmøde med Holbæk kommune om projektet. 

Bestyrelsens referat af mødet.

Husk at der ikke må lægges grenaffald på bålpladsen efter den 1. januar 2016!Kære naboer i skoven

Bestyrelsen vil ønske jer alle en rigtig god jul og et lykke- og helsebringende nytår.

Som I kan se, har vores dygtige frivillige endnu engang gjort en stor indsats - passagen til Enghaven er blevet julepyntet med en flot bom, som nok kan fungere som en prop i uønsket trafik. Glædelig jul!

Den nye mole blev inviet i oktober 2014

Se billeder fra moleindvielsen den 11. oktober 2014.

Der blev budt på "champagne" og pestoer, som Birgit havde lavet af strandens planter